تازه ترین ها

أخذ امتحان سالانه در شمار زیاد ولسوالی های ولایت پروان تحت نظارت تعلیم وتربیه جریان دارد

أخذ امتحان سالانه در شمار زیاد ولسوالی های ولایت پروان تحت نظارت تعلیم وتربیه جریان دارد

 

بر اساس خبر، أخذ امتحان سالانه در همه ولسوالی های نزدیک ولایت پروان تحت نظارت کمیسیون های تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی جریان دارد.

خبرمیگوید که سلسله أخذ امتحان شاگردان دارالمعلمین، مدارس ،مکاتب وهمه ادارات تعلیمی که درساحات تحت کنترول امارت اسلامی فعالیت دارند، تحت نظارت کمیسیون های متذکره امارت اسلامی کاملا منظم،ودارای  تقسیم اوقات خوب جریان دارد.

این جریانات در ولسوالی های کوه صافی، شینواری، سیاگرد، شیخ علی وسرخ پارسا درفضای آرام ادامه دارد.

دراین ولسوالی ها مناطق محدود واندکی تحت کنترول اداره دشمن قرار دارد وکمیسیون های تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی شاگردان واستادان آن مناطق را نیز میخواهند وبرای شان غرض بهبود نظام موثر درسی مشوره های ارایه میدارند.

باید گفت که در ساحه تحت کنترول امارت اسلامی دراین ولایت، ۱۳۰ باب مکتب، ۳۵ باب مدرسه شخصی، ۵۰ باب دارالحفاظ وبیشتر از ۳۰۰ باب مسجد که دران مدرسه های دهاتی فعال شده است وهزاران شاگرد دران درس های دینی وعصری را فرا میگرند.

همچنان مردم آن ولسوالی ها نیز از چنین پروگرام های امارت اسلامی  اظهار خوشی مینمایند چنین اقدامات امارت اسلامی را برای نسل آینده کشور امید بخش میدانند.

Related posts