تازه ترین ها

غزنی: مسئولین صحت در واغز ادویه تاریخ تیرشده را آتش زدند

غزنی: مسئولین صحت در واغز ادویه تاریخ تیرشده را آتش زدند

بر اساس خبر، مسئولین صحت عامه امارت اسلامی دوا های تاریخ تیرشده را از دواخانه ها وکلینک ها جمع آوری نمودند وآن آتش زدند.

این رویداد ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز طی یک عملیات  صورت گرفت  که درنتیجه ان مقادیر ز یاد ادویه های بی کیفیت وتاریخ تیر شده دریافت شده و بعد از جمع آوری به آتش کشیده شد.

Related posts