تازه ترین ها

امریکا در حالت انزوا و تنهایی

امریکا در حالت انزوا و تنهایی

۱۲۸ کشور جهان تصمیمِ امریکا در قبال نخستین قبلهء مسلمان ها را در مجمع عمومی سازمان ملل مردانه وار  رد نموده از مبارزهء بر حق فلسطینیانِ مظلوم پشتیبانی کردند .

هفتاد سال می شود که امریکا کورکورانه از وحشت و بربریت اسراییل حمایت می کند و درین مدت هر باری که قطعنامهء به حمایت از فلسطینیان در ملل متحد و یا دیگر سازمان های جهانی پیش شده باشد امریکا با کمال چشم سفیدی در برابر آن موقف گرفته است و از تصویب آن جلوگیری کرده است ، اما پنجشنبهء گذشته ، جز ۹ کشوریکه اکثریت آنان در فهرست کشورها هم به شمار نمی آیند متباقی ۱۲۸ کشور جهانتصمیم اخیر امریکا را در مجمع عمومی ملل متحد محکوم نمودند و شرم آورد خواندند .

 امریکا هرگاه موقفِ قاطع و همدردی بی سابقهء کشورهای جهان با فلسطینیان را به چشم سر مشاهده کرد و برای نخستین بار انزوا ، تنهای و بی کسی خود را در یک جلسهء بین المللی تجربه کرد ، نمایندهء امریکا در ملل متحد با تاسف گفت : امروز روزی است که امریکا در مجمع سازمان ملل تنها ماند و این در واقعیت برای امریکا لحظهء فراموش ناشدنی است .

ترامپ پیش از نشست ملل متحد به شدت تلاش نمود جهان را تهدید بکند و وادار بسازد که در موضوع القدس با فیصلهء امریکا مخالفت نکنند ، وی در حالیکه حواس خود را از دست داده بود همه حدود و نزاکت های دیپلماتیک را زیرپا نموده کشورهای را که از امریکا کمک های مالی دریافت می کنند هشدار داد که اگر در نشست سازمان ملل بر خلاف امریکا رای دادند از کمک های امریکا دست بشویند .

اما همان کشورهای که در واقعیت از سالهای زیادی از  امریکا کمک های ملیارد دالری دریافت می کردند و هنوز هم می کنند جلوتر از سائر کشورها در صف مخالفین امریکا جا گرفتند .

قاطعیت و هم نوایی جهان در مورد فلسطین روشن ساخت که امریکا دیگر از بام یکه تازی پایین افتیده است و دبدبهء سابقه اش  (که هر چه می خواست بدون اگر و مگر صورت می گرفت ) به شدت مجروح گردیده است ، جهان باید در مورد وضعیت و سرنوشت افغانستان و سائر کشورهای که از اشغال امریکایی ها رنج می برند فکر بکنند ، این کشور مستبد و متکبر هر روز خون صدها تن افغان ها را می ریزاند و حقوق و استقلال افغان ها را برای اهداف استعماری خود غصب کرده است .

شاید حالا جهان درک کرده است که امریکا در حق هیچ قوم و کشوری ارادهء خیرخواهی ندارد ، بلکه برای تخریب و نابودی هر کشور پلان و طرحی دارد ، امریکا تلاش می کند مردم و اقوام را با همدیگر درگیر سازد و در برابر یکدیگر تحریک بکند و در نتیجه بنیادهای اقتصادی آن کشور را به تاراج ببرد و اهمیت استراتژیک آن را از بین ببرد .

Related posts