تازه ترین ها

گردهمایی علماء، برای صلح یا تائید اشغال؟

گردهمایی علماء، برای صلح یا تائید اشغال؟

اشغالگران در افغانستان هر چیزی را مسخره و مضحکه ساخته اند ، نخست گوشهای مردم را با شعارهای انتخابات آزاد و دموکراتیک به درد آوردند و لیکن در اخیر به خواست خود یک معجون و آمیزهء فاسد را به نام دولت به وجود آوردند که در سراسر جهان نظیر ندارد ، نتیجه اش اینست که سه سال می شود سران و زمام دارانِ دولت به جای حکومتداری مشغول جنجال های داخلی و بین الذاتی هستند و اکنون می خواهند با دست زدن به منازعات سمتی ، قومی و نژادی زمینهء تجزیهء کشور را مساعد بسازند .

نیز لاف از تامین عدالت بشری یک بخش عمدهء از تبلیغات اشغالگران بود ، اما برخورد وحشیانهء آن ها با زندانیان امروز جهان را به حیرت درآورده است ، راپورهای سازمان های آزاد بشری و گفته های اعضاء ولسی جرگه واقعیت های تلخی را درین زمینه بیان می کند .

همچنان همه حدود اسلامی و ملی جامعهء با عفت افغان ها  را زیر نام حقوق و آزادی زنان لگدمال نمودند و توسط رسانه های زر خرید و خودساخته تلاش نمودند با ترویج برهنگی و فحشاء چهرهء فرهنگی این کشور مسلمان نشین را مسخ بکنند .

یک قشر خاص جامعه را زیر چتر خوشنمای « آبادی و بازسازی » اجازه دادند به هر گونه فسادهای مالی ملوث شوند و از لحاظ ثروت و دارای در قطار سرمایه داران جهانی جا بگیرند ،   اما طبقهء اکثریت را در اثر همین فسادهای گوناگون مالی چنان فقیر نگهدارند که به نانِ صبح و شام خود هم محتاج باشند .

اشغالگران اعتراف دارند که هر ماه حدود یک هزار بمب بر افغانستان پرتاب می کنند و قریه ها و بازارها را به گونهء کامل از بین می برند ( چنانکه درین اواخر در قندوز و هلمند دست به چنین جنایت زده اند ) ، مساجد و مدارس را شهید می کنند و جنایاتِ مرگبار و وحشتناکی را در عملیات های شب هنگام انجام می دهند ، سپس این همه مظالم خود را با کمال چشم سفیدی تلاش برای صلح ، ثبات و استحکام عنوان می دهند .

اشغالگران درین روزها تلاش دیگری دارند ، اعضاء شورای صلح ادارهء کابل دو روز پیش اعلان نمودند ۷۰۰ تن علماء را از بخشهای مختلف کشور گردهم می آورند تا از پروسهء صلح رژیم مزدور ابرازِ حمایت بکنند ، اشغالگران می خواهند توسط مزدوران زر خرید خود نام تابندهء صلح و علماء را بدنام بکنند و اشغال نا مشروع خود را با استفاده از نام علماء جواز ببخشند .

شورای صلح در حالی به نمایندگی از رژیم کابل صدای صلح را بلند می کند که چندی پیش مقامات رژیم از استراتژی جنگی ترامپ استقبال کردند و سرانِ رژیم از هر جنایت وحشتناک اشغالگران همواره سپاسگذاری می کنند ، اما در عین حال لاف از صلح می زنند و برای مردم نشان می دهند گویا ایشان طرف داران صلح و مجاهدین خواهان جنگ هستند ، این جز مکاری چیزی دیگری نیست ، هدف از برگزاری مجلس علماء نیز اینست که با استفاده از نام علماء اشغالِ مستبدانه و استعمارگرانهء امریکایی ها را مشروعیت ببخشند  و می خواهند با این تلاش خود هم صلح را بدنام بکنند و هم علماء را .

Related posts