ششم جدی، سرآغاز مصائب ملت افغان یا نابودی اشغالگران

ششم جدی، سرآغاز مصائب ملت افغان یا نابودی اشغالگران

اگر به یکطرف بنگریم بدون شک ششم جدی ۱۳۵۸ هـ ش سرآغاز مصائب ملت افغان دانسته می شود، در آن روز اتحاد شوروی سابق برخلاف تمام اصول و نورم های بین المللی و انسانی با کمک تعدادی از افغان های ناخلف بر خاک پاک ملت مظلوم افغان تجاوز مستقیم کرد، عملی که نتیجه اش بدبختی، مصیبت، رنجها و رزایا را بر ملت افغان تحمیل کرد.

بله! میلیون ها شهید داد، میلیون ها تن معیوب و زخمی شدند، میلیون ها تن مجبور به ترک وطن و رفتن به دیار هجرت گردیدند، خانه ها و قریه ها به ویرانه تبدیل گردید، اما با همهء اینها این ملت قهرمان و با شهامت به جهاد مقدس خود ادامه داد، از ارزش های دینی و ملی خود و سرزمین پاک خود جانانه دفاع کرد، که اینست تا به امروز هم افغانستان است و هم ملت افغان، بلکه افتخار شکست اژدهای سرخ را نیز بر سینه دارد.

این یکطرف واقعه است، اما اگر به سمت دیگر رویداد نگریسته شود، در حقیقت ششم جدی سرآغاز نابودی و تباهی متجاوزین و ظالمان بود، اگرچه ملت افغان با مشکلات و پرابلم های بیشماری دست به گریبان گردید، اما نام و نشان متجاوز وقت را از صفحهء روزگار محو کرد، نقشهء این اژدهای بزرگ و امپراطوری که در گوشه و کنار جهان نیروهای مسلح با سلاح های قوی از آن می ترسیدند، الله متعال در نتیجهء قربانی ها و رشادت های ملت مجاهد و مظلوم افغان آن را به صفحه ای در تاریخ تبدیل کرد.

تجاوز بر ملت افغان در حقیقت بازی با هستی معنوی و وجودی خود است؛ از اینرو باید متجاوزگر کنونی از غور و تعقل کار بگیرد، هنوز هم وقت و فرصت است، که به اشغال خود خاتمه دهد، و ملت افغان را برای انتخاب سرنوشت خود آزاد بگذارد، و گرنه غلبهء حق بر باطل محتوم، و سرزمین افغانستان قبرستان امپراطوری هاست.

لازم به ذکر است که ملت افغان همیشه در مقابل ظلم و تجاوز محکم ایستاده است و همچنین از راه حل صلح آمیز و گفتگو بر حل پرابلم ها و مشکلات نیز باور دارد و آنرا یک انتخاب بهتر می داند.

Related posts