تازه ترین ها

من ملت افغانم بی همدم و بی یاور

من ملت افغانم بی همدم و بی یاور

من ملت افغانم

بی همدم و بی یاور

مسلم تو چرا غافل

بی پرده شده کافر

من لاله و افغانم

من دیدهء گریانم

من آه دل مظلوم

من خانهء ویرانم

در سینه نهان دارم

غم های همه دنیا

خونین شب و روزم

حیرانم از این غم ها

بس ظلم و ستم کرده

هر کافر و هر بی دین

از خون جوان من

هر کوه و کمر رنگین

بس دود ستم خورده

در چشم ونگاه من

بر سنگ جفا خورده

بر جسم تباه من

یک لحظه نگاهم کن

ای پشت و پناه من

بشکسته دل شادم

ای خالق این عالم

من ملت افغانم

بی همدم و بی یاور

مسلم تو چرا غافل

بی پرده شده کافر

ای ناصر مظلومان

ای پادشاه خوبان

اندوه و پریشانی

آیا می رسد پایان

طاغوت  روا دارد

هر لحظه ستم بر جان

این اهل عناد و کین

از بین ببرد ایمان

صد مشت ستم خورده

این پیکر خونینم

از عالم  و از آدم

دل گیرم  و غمگینم

من طفل ستم دیده

من روح الم دیده

ای مادر رنجیده

محزونم و گریانم

من ملت افغانم

بی همدم و بی یاور

مسلم تو چرا غافل

بی پرده شده کافر

Related posts