تازه ترین ها

کدام گروه به ارزشهای انسانی متعهد و وفادار است؟

کدام گروه به ارزشهای انسانی متعهد و وفادار است؟

امریکایی ها و ملیشه های رژیم مزدور دو روز پیش بر بازار و یک مدرسهء دینی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند چاپه زدند و در نتیجه شمار زیادی شاگردان مدرسه را شهید و زخمی نمودند و اجناس ده ها دکان را به تاراج بردند ، به اساس راپورها ، دشمن ظالم بیش از ده ساعت منطقه را محاصره نمود و برای هیچ کسی اجازه نمی داد که از منطقه بیرون شود و یا هم به منطقه بیاید ، حتی مردم اجازه نداشتند اجساد شهداء را جمع آوری بکنند و زخمیان را برای تداوی به مراکز صحی انتقال بدهند .

ملیشه های ترامپ همواره خود را پرچم داران و پاسداران بشریت می پندارند و شعار می دهند که مردم ملکی را در جنگها هدف قرار نمی دهند بلکه مصئونیت و محافظت مردم را در نظر می گیرند ، اما رفتار آن ها در صحنهء عمل همینست که مردم در منطقهء مرکزی ولسوالی نوزاد ( هلمند) به چشم سر تماشا نمودند ، آن ها نه تنها دست به کشتار مردم زدند بلکه ثروت و دارای مردم را نیز چور نمودند و از روی یک قساوت ساعت ها برای کسی اجازه نمی دادند که زخمیان را از محل واقعه به مراکزصحی انتقال بدهند و یا حد اقل جسدهای پراگندهء شهداء را جمع آوری بکنند .

عساکر امریکایی و جواسیس آنان پس از اعلان استراتژی دشمن بزرگ اسلام و مسلمان ها در سراسر افغانستان دست به جنایاتِ پیهم زده اند ، به ویژه مساجد ، مدارس دینی ، بازارها و مراکز تجارتی را هدف گرفته اند ، اشغالگران گمان دارند با چنین ظلم و وحشت افغان ها را زیر دست و مرعوب می سازند و به اهداف استعمارگرانهء خود می رسند ، اما شاید نمی دانند که اهانت ارزشهای دینی و اقدار ملی حساسیت افغان ها را در برابر آنان بیشتر می سازد ، خطهای مقاومت قوی تر می گردد و افغان ها با جان و مال  در خدمت اسلام و مجاهدین قرار می گیرند .

از یکسو اگر دشمنان افغان ها برخورد وحشیانه و غیر انسانی دارند ، بالمقابل رفتارِ پر از عاطفه و مرحمت آمیز امارت اسلامی افغانستان را تماشا بکنید ، مجاهدین دیروز ۱۶ تن عساکر رژیم را که چند مدت پیش در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا در یک جنگ رویاروی گرفتار شده بودند از روی همدردی اسلامی و به وساطت بزرگان محلی به تعهد اینکه بار دیگر به صفوف اردوی اجیر نمی روند رها ساختند و برای هر یکی آن ها یک جامه و ۵۰۰۰ افغانی نیز به گونهء کرایه دادند .

این برخورد اسلامی ، افغانی و انسانی امارت اسلامی افغانستان با عساکر رژیم مزدور در حالی صورت می گیرد که حدود بست هزار افغان ها تنها به اساس شک و اتهام از سال ها در زندان های رژیم انداخته شده اند ، تعذیب و شکنجه های غیر انسانی مواجه می شوند و حتی خانواده های اسراء به آسانی نمی توانند با زندانیان خود ببیند و از حال و احوال آنان آگاه شوند ، اگر کسی می خواهد رها شود باید نخست هزاران دالر به قاضیان خدا نا ترس و ارگان های رشوت خور عدلی بپردازد .

برخورد زیبای امارت اسلامی افغانستان با زندانیان نه تنها یک همدردی و خیرخواهی انسانی و افغانی است ، بلکه برای عساکر اردوی اجیر نیز روشن می سازد که قیادت و مجاهدین امارت اسلامی افغانستان تا کدام اندازه به ارزشهای دینی و انسانی متعهد هستند و به بنیادهای عفو و درگذشت وفادار هستند .

 

Related posts