تازه ترین ها

اشغالگران بغیر از اهداف خود، رعایت هیچکس را نمی کنند

اشغالگران بغیر از اهداف خود، رعایت هیچکس را نمی کنند

سخن آشکار است زمانیکه اشغالگران تجاوزی را انجام می دهند، استقلال ملت ها را سلب می کنند، قریه ها و خانه ها را ویران می کنند، در پس آن اهداف مشخصی دارند و برای رسیدن به اهداف خود تزویر و نیرنگ های گوناگون استفاده می کنند، از شخصیت های خود باخته و خود فروخته استفادهء آنی می کنند. و این چهره ها بخاطر بیگانگان ملت و هموطنان خود را به قتل می رسانند، آنها را به زندان می اندازند، اما وقتیکه اهداف و مقاصد اشغالگران حاصل گردد و یا ماموریت بعضی چهره ها را مفید ندانند، بجای اینکه خدمات و کمک هایشان را مد نظر بگیرند، از کارهایشان قدردانی کنند! آنها را مورد لطف قرار دهند! برعکس با بی عزتی و بی مهابت آنها را از پیش رو دور می کنند.

این در حقیقت مجازات از سوی الله متعال در بدل خدمت و فرمانبری از باداران، و ظلم و ناروا در حق ملت و هموطنان خود است، تجاوز و اشغال همانند آتش شعله وری است که خود و بیگانه، دوست و دشمن نمی شناسد.

آخر الامر آنهائیکه کمک شان می کردند، نیز در این شعله های آتش سوختانده می شوند، پس باید کسانیکه تا حال در کنار اشغالگران هستند، از فکر و غور کامل کار گرفته، برای جبران و ترمیم اشتباهات گذشتهء خود دست به کار شوند، به آغوش ملت خود بازگردند و در مقابل اشغال به صف پاک و مقدس جهاد ملت بپیوندند، تا از یکسو از شرمندگی دنیوی و تاریخی رهایی یابند و از سوی دیگر از عقوبت و عذاب آخرت الهی در امان بمانند.

امارت اسلامی افغانستان یکبار دیگر به کسانیکه در خدمت و فرمانبری متجاوزین و اشغالگران مشغول هستند، می رساند که اشغال هیچگاهی به خیر و نفع ملت و کشور نیست، اشغالگران هیچگاهی از رسیدن به اهداف شوم خود کوتاهی نخواهند کرد و وجود و عدم وجود شما برایشان هیچ ارزشی ندارد. عقل و تعقل می طلبد که به ملت خود بپیوندید، آغوش امارت اسلامی برای شما باز است، و حفاظت از سر و مال تان را مسئولیت خود می داند.

Related posts