تازه ترین ها

دولت وزیری چگونه داعش را برائت می دهد؟

دولت وزیری چگونه داعش را برائت می دهد؟

مقامات رژیم مزدور کابل که به اساس ریموت های امریکایی راه می روند حالا به وظیفهء دیگری مامور شده اند ، اگر این وظیفه را انجام ندهند هم از معاشات دالری محروم می شوند و هم از  دربار امریکایی ها ، پس نه وظیفهء غلامی خواهند داشت ، نه تنخواه دالری و نه  هم کرسی های برای نام که در حصار دیوارهای کانکریتی کابل قرار دارد .

امریکایی ها درین روزها با همه نیرو و توانایی خود می کوشند پروژهء پلید داعش را در خاک پاک افغانستان تطبیق بکنند ، تا داعشیان در کنار اربکی های اجیر در برابر ملت مسلمان افغانستان بجنگند ، امریکایی های اشغالگر در همین تلاش هستند ، مردم های سیاه رو و نقاب پوش را توسط هلیکوپترهای خود از یکجا و دیگر جا می آورند و برای اکمالِ تسلیحاتی و لوژیستکی آن ها در بخشهای مختلف کشور پروازهای مرموز انجام می دهند ، افغان ها این واقعیت را به چشم سر تماشا می کنند .

امریکایی ها برای این کار به تبلیغات رسانه یی بیش تر توجه دارند ، زیرا امریکایی ها در همه پروژه های خود ناکام ماندند و هیچ برنامهء نظامی آن ها نتوانست روحیهء جهادی افغان ها را ضعیف بکند و حتی مادر و پدر بمب ها نیز توانست مردم مجاهد کشور را از مبارزه و مقاومت بر حق منصرف بسازد ، اکنون پروژهء تازهء آن ها نیز با رسوایی بزرگ دچار شده است و عملاً هیچ گونه پیش رفت ندارد ، پس مجبور هستند که وجود ضعیفِ داعش را توسط رسانه های زر خرید و دروغگو رونق بدهند .

رسانه ها نیز چون حالا اعتبار خود را کاملا از دست داده است و حیثیت بلندگوی اشغالگران را از آنِ خود کرده است هیچ کسی درین مورد به گفته های رسانه ها باور نمی کنند ، اما باز هم رسانه های اجیر همچون مقامات رژیم مزدور مجبور هستند برای داعش کمپاین بکنند و موجودیت آن را با حرفهای بی اساس ثابت بکنند ، چندی پیش ملیشه های مخفی امنیت ملی/حیوانات داعشی به رهنمایی و تمویل اشغالگران مساجدِ کابل و یک جنازه در جلال آباد را آماج حملات قرار دادند ، متعاقباً دو بار ارگان های امنیتی کابل ، دفاتر بعض رسانه ها و بعض مناطق دیگر را مانند درامه های تمثیلی هدف حملات مصنوعی قرار دادند و مطبوعات نیز  ازین قضایا با شد و مد استقبال نمودند ، تا برای جهان نشان بدهند که  پروژ هء داعش بر پا ایستاده شده است و حالا توانایی کاری دارد .

اما اشغالگران ازین هم پیش تر رفتند و مزدوران خود را مجبور نمودند که علناً به ترویج و بزرگ نمایی پروژهء داعش  بپردازند ، از همین جا است که دیروز دولت وزیری ( سخنگویی دروغگوی دولت ) داعش را از همه آن حملات که داعش افتخاراً به عهده گرفته بود و عکسهای آن را نیز پخش نموده بود برائت داده است و گفته است که این همه حملات را طالبان انجام داده اند ، وزیری صراحتاً به دفاع داعش کمر بست ، گویا این کارها را ملیشه های مخفی امنیت ملی یعنی داعشی ها انجام نداده اند بلکه خونخواران داعشی در واقعیت انسان های پاک هستند .

مزدورانِ خودفروخته همواره با امریکایی های اشغالگر همنوا می باشند ، زیرا اختیار خود را برای امریکایی ها سپرده اند ، از همینست که مقامات رژیم کابل تنها برای منافع امریکایی ها و تعمیل برنامه های پلید آن ها کمر بسته اند و به این کار ندارند که پلان های امریکایی ها برای آیندهء کشور چه اندازه ضرر و زیان دارد  ، امریکایی ها که در دیگر صحنه ها ناکام مانده اند حالا می خواهند برای جلوگیری از جاکمیت نظام اسلامی از پروژهء شیطانی داعش کار بگیرند و داعیهء جهاد و مقاومت را ضعیف و درمیان مسلمان ها بدنام بکنند .

اما لله الحمد ، این دسیسهء اشغالگران و شیطان های داخلی نیز همچون دسایس گذشته با شکست و رسوایی رو به رو است ، در گذشته برنامه های اربکی ها ، قیام کننده ها ، سنگوری ها و……. با وصف حضور یکصد و پنجاه هزار نیروهای مجهز خارجی در برابر مجاهدین راستین کشور ناکام ماند ، پروژهء هوایی داعش نیز ان شاء الله به نصرت و کمک خداوندی و پشتیبانی و همکاری ملت از پا درآورده می شود و دشمنِ دسیسه گر هرگز به آرزوی شوم خود نمی رسد .

Related posts