تازه ترین ها

هلمند: ۲۵ سنگوری که کلان هایشان در دزدی دست داشتند، گرفتار شدند

مقامات اجیر ادارهء دیروز تقریبا ۲۵ تن از اربکی های سنگوری را گرفتار کردند.

سنگوری های مذکور را که سوار دو موتر لوکسل و دو داتسن بودند به لشکرگاه خواستند و پس از آن انان را به اتهام دزدی گرفتار کردند.

اربکی های مذکور که برای دزدی در گرشک گماشته شده بودند، پس از آن گرفتار شدند که از چندی بدینسو مقامات بلندرتبهء خود از دزدی ها و غارت ها سهم نمی دادند

۲۰۱۸/۱/۱۲

Related posts