تازه ترین ها

سرپل: عساکری که سال گذشته دستگیر شده بودند، رها شدند

عساکر اردو که یک سال پیش در هنگام فتح یک پوستهء مهم دشمن دستگیر شده بودند، دیروز در حضور یک هیئت عالی رتبهء امارت اسلامی با اخذ ضمانت رها شدند و به خانه هایشان رهسپار شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Related posts