فاریاب: یک عسکر و یک اربکی در پشتونکوت به قتل رسیدند

عصر دیروز ساعت ۳ یک عسکر کماندو و یک اربکی در حملهء مجاهد با سلاح درازنوف در منطقهء یکه توت ولسوالی پشتونکوت هدف قرار گرفته و در جا کشته شدند.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts