فاریاب: در بمباران اشغالگران ۲ خانه در لولاش ویران شد

طیاره های اشغالگران و مزدورانشان ساحات قضات و چشمه سنگین ولسوالی لولاش را بمباران کردند که در نتیجه ۲ باب منزل ویران شد.

۲۰۱۸/۱/۱۳

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts