تازه ترین ها

هشدارها نشانهء بزرگ ضعف است

هشدارها نشانهء بزرگ ضعف است

قیام جهاد افغان ها به رهبری و سرکردگی امارت اسلامی افغانستان اشغالگران و مزدوران داخلی را به شدت سراسیمه و ضعیف ساخته است ، دشمن برای پنهان ساختن سراسیمگی و ضعف خود به پروپاگندهای پوچ رو آورده است و مبارزه و شاهکارهای  افغان ها را به همسایگان نسبت می دهد ، بسیار خنده آور اینست که دشمن مجاهدین را یکبار دیگر به مرگ تهدید می کند ، دشمن احمق هنوز هم گمان دارد مجاهدین سر بکف به این هشدارهای مرگ از داعیهء بر حق خود منحرف می شوند و به دشمنان دین و میهن تسلیم می شوند .

مجاهدین ( به جز خدا ) از کسی هراس ندارند ، اگر هراس می داشتند پس باید در برابر نیروهای که درجهان مادیات از همه برتر و قوی تر هستند به مبارزه نمی پرداختند ، مجاهدین در شانزده سال گذشته در برابر هر نوع وحشت و جنایت مقاومت کرده اند ، خانه های خود را از دست دادند ، زندان ها را پذیرفتند ، جراحت و شهادت را با کمال افتخار قبول کردند ، برای اسلام و مسلمان ها هر گونه قربانی دادند ، اما آماده نشدند در بدل دین و میهن معامله بکنند ، مجاهدین هنوز هم برای قربانی همه سهولت های زندگی خود آماده هستند و لیکن آماده نیستند ننگ تسلیمی را به دوش بگیرند .

مجاهدین نسبت به سالهای گذشته امسال قوی تر اند ، نصف خاک کشور را عملا در کنترول دارند ، مردم در ساحات زیر کنترول مجاهدین در یک فضایی آرام و اعتماد زندگی می کنند ، دزدی ، چپاولگری ، فساد اخلاقی ، تعصب و اهانت به ارزشهای دینی و منافع ملی که در ساحات رژیم مزدور به اوج رسیده است در مناطق مجاهدین وجود ندارد ، مردم از حکومتداری امارت اسلامی افغانستان بسیار خورسند هستند ، مجاهدین در پهلوی محافظت ارزشهای معنوی مردم به کارهای انکشافی ، توسعه یی و بازسازی نیز اهمیت می دهند ، شفاخانه ها ، پل ها ، سرک ها ، مکاتب ، مدارس و حتی شهرک ها ساخته اند .

دشمن هر اندازه اعتراضات و پروپاگندهای خود را گسترش و افزایش بدهد ، مجاهدین باز هم پاسداری حریم و مصالح علیای خود را اولیت می دهند ، از ملامتی ملامت گران هراس ندارند ، مردم با مجاهدین هستند ، مجاهدین برای خدمت مردم و برای مبارزهء درخشان خود متعهد هستند و درین راستا به قربانی جانی ، مالی و همه دارای خود افتخار می کنند .

Related posts