تازه ترین ها

اشرف غنی از استیج شورای صلح لاف از جنگ و انتقام می زند!!

اشرف غنی از استیج شورای صلح لاف از جنگ و انتقام می زند!!

روز شنبه ، رئیس غیر نورمالِ رژیم کابل از میکروفون شورای صلح گفت : با کسانی صلح می کنیم که برای ما تسلیم شوند و نیز صلح به معنای این نیست که از هر چیز بگذریم ، بلکه حتماً انتقام خود را می گیریم (اینست دانش و فلسفهء متفکر جهان ، یا للعجبا ) .

هر کسی می داند و همچون آفتاب روشن است که هدف امریکایی ها از انتخاب اشرف غنی و یا رژیم دو سره این بود که امریکایی ها در ماموریت ایشان به آسانی می توانند شعله های جنگ را در افغانستان داغ تر بسازند و بر همه آن جنایات و وحشت های که امریکایی ها برای اهدافِ دراز مدت و  استراتژیک  خود انجام می دهند به آسانی پرده بیاندازند .

همچنان امریکایی ها با استفاده از دشمنی علنی اشرف غنی با اسلام می کوشند با تبلیغات یکعده پروژه های نمایشی اقتصادی غرور دینی و ملی افغان ها را از بین ببرند و افتخار جهاد و مقاومت افغان ها را در دامن کشور همسایه بیاندازند ، گویا افغان ها چنین همت نداشتند که اشغالگران و مزدوران شان را جواب دندان شکن بدهند ، این پاکستان است که در برابر امریکای ها و ابر قدرت های جهان در افغانستان جنگ و مقاومت می کند .

همچنان امریکایی ها خواستند مردم خود را قناعت بدهند که قربانی ها و خسارات شما در افغانستان بی جا نرفته است ، لهذا یک کسی را بر مسند قدرت افغانستان آوردند که تنها به نام و عنوان افغان است و لیکن قلباً و عملاً تا هر دو گوش به دین باطلهء مسیحیت باور دارد و خدمت می کند ، خانم وی یک زن فعال مسیحی است و از شوهر خود به آسانی برای ترویج مسیحیت و کلیسا کار می گیرد ، افغانستان در طول تاریخ کدام کلیسای علنی نداشت ، اما این اشرف غنی بود که در ارگ علناً برای خانم خود کلیسا ساخت .

کسی که این قدر به مسیحیت و امریکا وفادار است آیا در فکرِ نجات و رهایی افغان های مظلوم می باشد و یا برای مقدسات و ارزشهای مسلمان ها رنج می برد ؟ ، اشرف غنی اگر اندکی هم با افغانستان و افغان ها همدردی و علاقه می داشت هیچگاه از استیج و بلندگوی شورای صلح چنین حرف نمی زد و هشدار نمی داد ، شورای که وظیفهء آن گویا صلح ، آشتی و تفاهم است ، یاوه گویی های اخیر اشرف غنی نشان می دهد که امریکا و رژیم مزدور از آدرس های صلح نیز برای داغ داشتن آتش جنگ استفاده می کنند و کسانی را که در چنین دفاتر جا داده اند مکلف هستند که برای صلحی تلاش بکنند که امریکایی ها به آن نیاز دارند نه افغان ها .

امریکایی ها و مزدوران آنان باید این حقیقت را بپذیرند که در جنگ افغانستان نمی توان به زور پیروز شد ، عقل و منطق هم نمی پذیرد که یک کشور از هزارها کلومتر دور با هزاران تن نظامیان خود به افغانستان بیاید ، هر روز آلات و تکنالوژی جنگی خود را بر افغان های مظلوم بیازماید و سپس  امید داشته باشد که کسی در مقابل آن کشور قیام هم نکند و دهنِ آن را هم نشکند .

Related posts