تازه ترین ها

کشور را چه کسانی ویران می کنند، طالبان یا مقامات؟

کشور را چه کسانی ویران می کنند، طالبان یا مقامات؟

هم وطنان عزیز ما از چندی به این سو در راپورهای تصویری و غیر تصویری و همچنان در راپورتاژ های ویدیوی که در شبکه های اجتماعی و شاخه های مختلف نشراتی امارت اسلامی افغانستان به نشر می رسد می بینند که مجاهدین با مردم منطقه یکجا پلچک ها ، سرک های چند کلومتری فرعی و یا هم کلینک های صحی می سازند و زمینه های سهولت و آسانی را برای مردم مساعد می کنند ، همچنان در کلیپ ها و راپورهای مختلف می توان دید مجاهدین در مکاتب که تازه اعمار نموده اند گردهمایی ها و سیمینارهای باشکوه علمی برگذار نموده اند .

مثلا : مجاهدین در سال گذشته راپور مستند و تصویری اعمار یک پل بزرگ را به نشر رسانیدند ، مجاهدین اعمار آن پل را در منطقهء لوی ماندهء ولسوالی نادعلی آغاز کردند و در ظرف دو ماه به تکمیل رسانیده برای بهره برداری مردم سپردند ، مردم در نتیجهء اعمار این پل از مشکلات زیادی نجات یافتند .

همچنان مجاهدین در قندوز ، بغلان ، خوست ، پکتیا ، نورستان ، غزنی و………. پروژه های زیادی انکشافی و بازسازی را به تکمیل رسانیدند و راپورهای آن را نیز وقتاً فوقتاً به نشر رسانیدند .

مجاهدین صدها مکاتب را در بخشهای مختلف کشور تعمیر و یا هم بازسازی نموده اند ، پروژه های کوچک انکشافی را در مناطق مختلف روی دست گرفته اند ، همچنان امنیتِ مؤسسات خیریهء را که در بخش بازسازی با افغان ها همکاری می کنند تامین می کنند .

این حقیقت است که این گونه خدمات کوچک مجاهدین نمی تواند همه مشکلات مردم را حل بکند ، اما مجاهدین حتی الوسع و به اندازهء که امکانات دارند می کوشند در خدمت مردم باشند ، در حالی که طیارات بی پیلوت و جنگی اشغالگران و مزدوران آنان شب و روز مجاهدین را تعقیب می کنند و هدف قرار می دهند ، لهذا مساعی و کاوشهای مجاهدین در چنین شرایط دشوار نشان دهندهء همدردی و خیرخواهی مجاهدین با ملت رنجور افغانستان است .

اشغالگران و مزدوران آنان در طی هفده سال چنین تبلیغات کردند گویا آن ها خواهان بازسازی افغانستان هستند ، اما واقعیت اینست که کدام امکاناتی را که آن ها در راه جنگ و فساد خرج کردند یک در صد آن را هم در راه آبادی کشور صرف نکردند ، بلکه بالعکس پروژه های ناچیز مجاهدین را هم نگذاشتند تا ملت ازان بهره بگیرد ، به طور مثال :

چند روز پیش ، عساکر مزدور رژیم کابل به سرپرستی آقایانِ شان شهرکی را که به اساس ضرورت های مردم منطقه تعمیر شده بود کاملا از بین بردند .

طالبان شهرک عمری را به تاریخ سه دلو سال جاری در ولسوالی درقد ولایت تخار افتتاح نمودند ، کارهای اعمار این شهرک چند ماه پیش به خواست مردم منطقه آغا ز گردیده بود ، حدود ش صد دکان درین شهرک تعمیر شده بود و بسیار به نرخ پایین زمینهء کاروبار را برای مردم منطقه مساعد کرده بود ، این منطقه فاصلهء زیادی با بازار مرکزی داشت و سهولت های زیادی را برای مردم فراهم کرده بود ، مردم از آیندهء این شهرک بسیار امیدوار بودند .

اما عساکر دولتی رژیم کابل این شهرک را از بین بردند ، امریکایی های اشغالگر و مزدوران دست نشان ده آنان توسط رسانه های زر خرید شان همواره پروپاگند و تبلیغات می کنند که ایشان می خواهند کشور را آباد بکنند و لیکن مجاهدین جلو آبادی و پیش روی کشور را می گیرند ، اما حالا مردم یکبار دیگر به چشم سر تماشا نمودند که چه کسانی آبادی می کنند و چه کسانی ویرانی؟

Related posts