تازه ترین ها

آمریکا تجربهء ناکام تشدید جنگ را تکرار می کند

آمریکا تجربهء ناکام تشدید جنگ را تکرار می کند

چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بیانیهء سالانهء خود گفت که با طالبان گفتگوی صلح انجام نخواهد داد. در حالیکه نظامیان، تانک ها و طیارات شان سرزمین ما را اشغال کرده اند، از شانزده سال بدینسو ملت ما را می کشند، قریه ها و خانه های ما را بمباران می کنند، اما بازهم مجاهدین را ملامت می کنند که چرا در مقابل آنها می جنگند!

در کشور عزیز ما حضور نظامیان و عساکر خارجی نه تنها بر خلاف اراده و عقیدهء ملت افغان است بلکه بر اساس اصول جهانی عملی غیر مشروع است، این سخن را وقتاً بوقتاً سیاستمداران و نویسندگان منصف غربی نیز که به استقلال ملت ها باور دارند، ایراد کرده اند.

امارت اسلامی جنگ را تنها راه حل نمی داند، اما برای بدست آوردن استقلال کشور خود و قیام نظام اسلامی که راه حل های معقول دیگر نباشد، انتخاب دیگری بجز مقاومت و جهاد ندارد.

اما متجاوزین و اشغالگران در حالی از مجاهدین خواهان ختم جنگ هستند که خودشان شب و روز مجاهدین و ملت را بمباران کرده، بر خانه هایشان چاپه می زنند! بین مجاهدین مسلح و غیر مسلح فرق نمی گذارند اما افراد استخباراتی و نظامی خود را تنها به این بهانه که لباس نظامی به تن ندارند، غیر نظامی می شمارند!

تا زمانیکه هر دو جانب درگیر جنگ بر آتش بس توافق نکنند، امید ختم جنگ از مجاهدین معقولیت ندارد.

برای توقف جنگ باید علت جنگ که همانا اشغال است، باید از بین برده شود. تنها راه پایان مصائب و نابسامانی های موجود رجوع به منطق و عقلانیت است، نه زورگوئی، ظلم و جنگ. امارت اسلامی افغانستان پیش از جنگ نیز این جمله را به متجاوزین گفته بود، اما آنها بپذیرفتند، که نتیجه اش را نیز همه مشاهده کردند. امارت اسلامی یکبار دیگر قابل ذکر می داند که مشکل افغانستان با زور، ظلم و جنگ نه بلکه با عقلانیت و احترام به استقلال طلبی و ارادهء ملت افغان قابل حل است و بس.

Related posts