اعلامیه امارت اسلامی افغانستان به مناسبت عملی شدن پروژهء تاپی

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان به مناسبت عملی شدن پروژهء تاپی

پروژهء تاپی یک پروژهء مهم اقتصادی در سطح منطقه است و از پروژه های مهم صنعتی و اقتصادی است که ابتکار طراحی آن در زمان حکومتداری امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته بود و لیکن تکمیل آن پروژه ها به سبب تهاجم و اشغال امریکایی ها به تعویق افتاد .
از یکسو اگر امتیاز احداث این پروژه به امارت اسلامی افغانستان تعلق می گیرد و اسناد و توافق نامه های که درین مورد درمیان امارت اسلامی افغانستان و طرف های مربوطه صورت گرفته بود هنوز هم موجود است ، از سوی دیگر بیشتر ساحه و مسیر اجراء این پروژه هم اکنون نیز در کنترول امارت اسلامی افغانستان قرار دارد ، لهذا امارت اسلامی افغانستان موقف خود را در مورد عملی شدن پروژهء تاپی چنین اعلان می کند :
۱ : امارت اسلامی افغانستان این پروژه را به حیث یک عنصر مهم در زیر بنای اقتصادی کشور می بیند و عملی شدن آن را مژدهء خوبی برای افغان ها می داند .
۲ : امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترول خود برای تعمیل این پروژه همکاری می کند و جهت های پروژهء تاپی را به رعایت کردن موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان متوجه می سازد .
۳ : رژیم فاسد کابل چون در فساد مالی و فریب کاری رکورد جهانی دارد و هیچ پروژهء مهمی را بدون فساد مالی و فریب کاری به تکمیل نرسانیده است ، درین پروژه نیز حتما دست به فساد گستردهء مالی می زند ، لهذا اگر در جریان تطبیق این روژه برای امارت اسلامی افغانستان ثابت گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی و فریب کاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف های ذی دخل نیز امیدوار است که درین مورد جداً توجه بکنند ، تا این پروژهء مهم ملی با تاخیر و مشکلی مواجه نشود .
پروژهء تاپی چون خالصتاً یک پروژهء صنعتی و اقتصادی است که هیچ گونه فایدهء اقتصادی یا نظامی به امریکایی های اشغالگر ندارد ، امکان دارد امریکایی ها همچون پروژهء مس عینک در راه تطبیق این پروژه نیز به گونهء غیر مستقیم مزاحمت ایجاد بکنند ، قرارداد استخراج معدن مس عینک در سال ۲۰۰۸م با یک شرکت چینای MCC امضاء شد و لیکن کار عملی آن تا هنوز به تعویق افتاده است ، تاپی پس از مس عینک دومین پروژهء مهمی است که در واقعیت در پیش رفت اقتصادی افغان ها نقش زیادی خواهد داشت و امریکایی ها پروژهء را که به فایدهء افغان ها باشد به هیچ دلیلی تحمل نمی توانند ، لهذا امارت اسلامی افغانستان به استثناء از رژیم کابل به دیگر طرف های این پروژه پیشنهاد می کند که از سازمان ملل و یا کدام سازمان معتبر جهانی تضمین مصئونیت این پروژه را بگیرند ، تا مبادا امریکایی ها برای تخریب این پروژه دست به کار شوند ، وگرنه بعید نیست که این پروژه نیز همچون پروژهء مس عینک به سبب مزاحمت امریکایی ها با مشکلات رو به رو شود .
۵ : امارت اسلامی افغانستان بازسازی و احیاء زیر بناهای اقتصادی کشور را مسئولیت خود می داند و درین راستا از شرکت های بین المللی عمرانی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند ، امارت اسلامی افغانستان از هیچگونه همکاری با آن ها دریغ نمی کند ، والسلام .
امارت اسلامی افغانستان
۷/۶/۱۴۳۹ ه ق
۴/۱۲/۱۳۹۶ ه ش /// ۲۳/۲/۲۰۱۸م

Related posts