تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان به مناسبت عملی شدن پروژهء تاپی

اعلامیه امارت اسلامی افغانستان به مناسبت عملی شدن پروژهء تاپی

پروژهء تاپی یک پروژهء مهم اقتصادی در سطح منطقه است و از پروژه های مهم صنعتی و اقتصادی است که ابتکار طراحی آن در زمان حکومتداری امارت اسلامی افغانستان صورت گرفته بود و لیکن تکمیل آن پروژه ها به سبب تهاجم و اشغال امریکایی ها به تعویق افتاد .
از یکسو اگر امتیاز احداث این پروژه به امارت اسلامی افغانستان تعلق می گیرد و اسناد و توافق نامه های که درین مورد درمیان امارت اسلامی افغانستان و طرف های مربوطه صورت گرفته بود هنوز هم موجود است ، از سوی دیگر بیشتر ساحه و مسیر اجراء این پروژه هم اکنون نیز در کنترول امارت اسلامی افغانستان قرار دارد ، لهذا امارت اسلامی افغانستان موقف خود را در مورد عملی شدن پروژهء تاپی چنین اعلان می کند :
۱ : امارت اسلامی افغانستان این پروژه را به حیث یک عنصر مهم در زیر بنای اقتصادی کشور می بیند و عملی شدن آن را مژدهء خوبی برای افغان ها می داند .
۲ : امارت اسلامی افغانستان در ساحات زیر کنترول خود برای تعمیل این پروژه همکاری می کند و جهت های پروژهء تاپی را به رعایت کردن موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان متوجه می سازد .
۳ : رژیم فاسد کابل چون در فساد مالی و فریب کاری رکورد جهانی دارد و هیچ پروژهء مهمی را بدون فساد مالی و فریب کاری به تکمیل نرسانیده است ، درین پروژه نیز حتما دست به فساد گستردهء مالی می زند ، لهذا اگر در جریان تطبیق این روژه برای امارت اسلامی افغانستان ثابت گردد که مقامات رژیم دست به فساد مالی و فریب کاری می زنند و حق مردم را تلف می کنند امارت اسلامی افغانستان جلو آن فساد را می گیرد و از طرف های ذی دخل نیز امیدوار است که درین مورد جداً توجه بکنند ، تا این پروژهء مهم ملی با تاخیر و مشکلی مواجه نشود .
پروژهء تاپی چون خالصتاً یک پروژهء صنعتی و اقتصادی است که هیچ گونه فایدهء اقتصادی یا نظامی به امریکایی های اشغالگر ندارد ، امکان دارد امریکایی ها همچون پروژهء مس عینک در راه تطبیق این پروژه نیز به گونهء غیر مستقیم مزاحمت ایجاد بکنند ، قرارداد استخراج معدن مس عینک در سال ۲۰۰۸م با یک شرکت چینای MCC امضاء شد و لیکن کار عملی آن تا هنوز به تعویق افتاده است ، تاپی پس از مس عینک دومین پروژهء مهمی است که در واقعیت در پیش رفت اقتصادی افغان ها نقش زیادی خواهد داشت و امریکایی ها پروژهء را که به فایدهء افغان ها باشد به هیچ دلیلی تحمل نمی توانند ، لهذا امارت اسلامی افغانستان به استثناء از رژیم کابل به دیگر طرف های این پروژه پیشنهاد می کند که از سازمان ملل و یا کدام سازمان معتبر جهانی تضمین مصئونیت این پروژه را بگیرند ، تا مبادا امریکایی ها برای تخریب این پروژه دست به کار شوند ، وگرنه بعید نیست که این پروژه نیز همچون پروژهء مس عینک به سبب مزاحمت امریکایی ها با مشکلات رو به رو شود .
۵ : امارت اسلامی افغانستان بازسازی و احیاء زیر بناهای اقتصادی کشور را مسئولیت خود می داند و درین راستا از شرکت های بین المللی عمرانی می خواهد با افغان ها همکاری بکنند ، امارت اسلامی افغانستان از هیچگونه همکاری با آن ها دریغ نمی کند ، والسلام .
امارت اسلامی افغانستان
۷/۶/۱۴۳۹ ه ق
۴/۱۲/۱۳۹۶ ه ش /// ۲۳/۲/۲۰۱۸م

Related posts