تازه ترین ها

امارت اسلامی راستی خود در مورد صلح را عملاً ثابت کرد

امارت اسلامی راستی خود در مورد صلح را عملاً ثابت کرد

از مدت نزدیک به هفده سال بدینسو اشغالگران بصورت مستمر مجاهدین را متهم می کنند که جنگ را خوش دارند، صلح و آرامی نمی خواهند.

اما وقتیکه چند روز پیش امارت اسلامی افغانستان جرئتمندانه، آشکارا و استوار بر حقایق و واقعیت ها از طریق نامهء باز پیشنهاد صلح و مذاکرات نمود، متاسفانه! اشغالگران براساس پالیسی جنگ طلب خود یکبار دیگر بر جنگ و خونریزی اصرار کردند و به منظور فرار از مسئولیت بدون کدام دلیل معقول به تبلیغات پوچ روی آوردند، که امارت اسلامی صلح نمی خواهد، حال آنکه امارت اسلامی آشکارا پیش روی تمام جهان صدای صلح و مذاکرات را بلند کرد.

اشغالگران و دوستدارانشان تخمین می پندارند که امارت اسلامی افغانستان در حالت ضعف صدای صلح و مذاکرات را بلند کرده است. منطق عجیبی است! پیش از این می گفتند که امارت اسلامی صلح نمی کند! مذاکرات نمی کند! حال می گویند که ضعیف شده، از بمباران آمریکا می ترسد؛ از اینرو آواز صلح و مذاکرات را بلند کرده است!

حقیقت اینست که امارت اسلامی با این گام بی مانند مسئول و معقول عملاً موقف راستین و مسئول خود در مورد صلح را به ملت خود و جهانیان ثابت کرد، و به همگان نشان داد که چه کسی خواهان صلح و آرامش است و چه کسانی مخالف آن هستند.

اشغالگران و همراهان آنان باید بدانند که ملت افغان در طول تاریخ نه از کسی ترسیده است و نه هم به ظلم سر فرود آورده است، بلکه دهان هر ظالم و متجاوز را شکستانده است.

امارت اسلامی افغانستان باورمند است که متجاوزین و ظالمان فکر می کنند که با بمباران و زور خواهند توانست اراده ملت افغان را شکستانده و به غلامی مجبورشان سازد، یقیناً که این فکری خام و واهی است. زور و جنگ راه حل نیست. هفده سال گذشته همه چیز را عملاً ثابت کرد و اگر اشغالگران به کشتن ملت افغان و ویران کردن کشور ادامه دهند بدون شک در گورستان امپراتوری ها، با دست خود قبر خود را خواهند کند.

Related posts