تازه ترین ها

آمدن صدها تن مشاورین امریکایی بیانگر چه است ، جنگ یا صلح ؟

آمدن صدها تن مشاورین امریکایی بیانگر چه است ، جنگ یا صلح ؟

در پهلوی نعره ها و پیش نهاد های دروغین صلح صدا و غوغا بلند می شود که صدها تن نظامیان یا مشاوران تازه نفس امریکایی به افغانستان رسیده اند ، تا رژیم رو به زوال و از پا افتادهء کابل را کمی روحیه بدهند .

تجربهء هفده سال گذشته نشان می دهد هر باری که امریکایی ها در افغانستان شلاق محکم خوردند ، یا با تلفات و خسارات هنگفت جانی و مالی دچار شدند و یا هم شکست و ناتوانی امریکا در سطح جهان محور بحث ها قرار گرفت ، پینتاگون و کاخ سفید برای اخلال اذهان مردم دست به کارهای نمایشی و تبلیغاتی زده است و گویا چنین جلوه داده است که ما مزدوران خود را تنها نمی گذاریم ، کمک های نظامی و اقتصادی خود را با آن ها بیشتر می سازیم ، بمباران هوایی را شدت می بخشیم ، B52    را بر فضایی افغانستان حاکم می سازیم و یا هم برای بررسی و تنظیم جنگ افغانستان مشاورین مجرب می فرستیم .

اما مجاهدین هرگاه با وصف این همه لاف ها و هشدارهای امریکا اهداف مهم و مراکز حساس امریکایی ها و مزدوران آن ها را آماج حملات کوبنده قرار بدهند و پلان های جنگی و سستم دفاعی آن ها را زیر و زبر بکنند ، به بهانهء دیگری رو می آورند و داد و فریاد می زنند که  پلان و طرح ریزی این حملات در یک کشور همسایه گرفته شده بود !!!

امریکایی ها درین روزها از یکسو تبلیغات اعزام ۸۰۰ تن مشاورین خود به افغانستان را به راه انداخته اند و از سوی دیگر مزدوران زر خرید خود را وظیفه داده اند تا نعره ها و شعارهای دروغین صلح را زمزمه بکنند ، هدف امریکا ازین کارها خاک پاشیدن بر ناکامی ها و رسوای های است که درمیدان های  نظامی و سیاسی با آن مواجه شده است .

حملهء مجاهدین بر هوتل انتر کانتیننتل ( کابل ) که در نتیجهء آن به شمول مقامات مهم امریکایی ده ها تن اتباع خارجی از بین رفتند و به تعقیب آن پخش نامهء سرگشادهء امارت اسلامی افغانستان به نام مردم و کنگرهء امریکا دو کارنامهء بود که مورال امریکایی های را در عرصه های نظامی و سیاسی به شدت پایین آورد و از چهرهء جنایت کار آن ها بسیار به مهارت پرده برداشت .

امریکایی ها برای تلافی رسوایی های خود به رژیم مزدور کابل فرمان دادند که شما نعره های دروغین صلح را بلند کنید و ما تبلیغات اعزام چند صد تن مشاورین خود را روی کار می کنیم ، تا بتوانیم شکست های عرصه های سیاسی و نظامی را یک اندازه جبران بکنیم .

اما افغان ها بهتر آگاه هستند که امریکایی ها و مزدوران آن ها چه اندازه به صلح واقعی و رفاه و آرامش افغان ها متعهد و مصمم هستند .

اگر امریکایی ها خواهان پایان جنگ در افغانستان می بودند و اهداف دراز مدت استعماری نمی داشتند پس اعزام عساکر و مشاورین اضافی چه معنی دارد ؟ و یا در حضور هزاران تن عساکر اشغالگر و اشغال زمین و فضایی افغانستان کدام عقل و منطق می پذیرد که امریکایی ها در افغانستان صلح می خواهند و پس پرده یک جهان اهداف شیطانی و پلان های استعماری ندارند ؟

Related posts