تازه ترین ها

مشکل اصلی کشور عزیز

مشکل اصلی کشور عزیز

با تاسف باید بگوئیم که هنوز هم برای از بین بردن مشکل کشور روراستی از سوی اشغالگران و دوستان آنها ثابت نشده است، بلکه از نام مقدس صلح استفادهء ابزاری می کنند. تقریبا از دو دههء گذشته تحت نام دروغین جنگ با دهشت افکنی، حقوق مشروع ملت مسلمان افغان را غصب کرده اند. مناطق و قریه ها را بمباران کرده و بر خانه ها حملات و یورش های شبانه انجام می دهند. بر خلاف نورم های بشری جهان حاضر بصورت روزانه بر حقوق مختلف ملت ما تجاوز می کنند. علاوه بر این، برای توجیه و دوام این جنگ چند دلیل فرسوده را پیش می کنند. امارت اسلامی افغانستان براساس موقف اصولی خود، برای حل مسائل بنیادین کشور به کرات گفته است که عوامل جنگ جاری باید از بین برده شوند.

اگر اشغالگران و دوستانشان در حقیقت می خواهند به مصائب ملت افغان نقطهء پایان بگذارند، باید در مورد نقاط بنیادین نظر خود را پیش کنند، تا همه بدانند که برای حل اساسی مشکلات جاری اراده و تصمیم قاطع وجود دارد.

اما متاسفانه، از یک و نیم دههء گذشته در کنار دیگران یک عامل جنگ افغانستان اینست که اشغالگران و حمایت کنندگان خارجی و داخلی شان با مسئلهء افغانستان برخورد تاکتیکی می کنند. واقعیت ها را نمی پذیرند و نه هم بدنبال حل واقعی مسئله هستند. بلکه می خواهند با شعارهای تقلبی به راهکار جنگی خود ادامه دهند. زمانی بنام اربکی و گاهی بنام نیروهای محلی ملیشه های تازه ای ایجاد می کنند. عمدا به وجود بیست گروه مسلح هوا داده و به فتنهء داعشی کمک مادی و تبلیغاتی می کنند. اما بازهم با اینگونه برخوردها نتوانسته اند مسئلهء افغانستان را حل کنند و نه هم خواهند توانست آن را حل کنند، بلکه بیشتر پیچیده خواهند کرد.

البته اگر اشغالگران و دوستانش خواهان حل مسئلهء افغانستان هستند؛ بهتر است که خواسته های مشروع ملت مجاهد افغانستان را بپذیرند، خواسته هایی که این ملت مجاهد چهل سال برای حصول آن قربانی می دهد و خواهد داد.

Related posts