تازه ترین ها

دشمنان صلح و آشتی چه کسانی اند ؟ 

دشمنان صلح و آشتی چه کسانی اند ؟ 

موقف دیرینهء امارت اسلامی افغانستان در مورد یگانه راه صلح و آرامی در افغانستان همین است کشوری که از هفده سال به این سو دست به جنگ نا مشروع در افغانستان زده است ، خاک و ارزشهای افغانستان را لگدمال و حاکمیت ملی افغان ها را پامال کرده است با امارت اسلامی افغانستان بر میز گفتگو و مذاکره بنشیند ، بلی ، آن کشور تنها امریکا است .

خوشبختانه ، صداهای تائید این موقف حالا از گلوی چهره های مهم غرب نیز بلند می شود و آن ها این موقف را مهم می دانند ، این موقف معقول و منطقی امارت اسلامی افغانستان در نامهء سرگشادهء که درین اواخر به نام مردم امریکا به نشر رسید به خوبی وضاحت شده است ، این نامه بالاتر از توقعات و امیدواری ها در تنویر اذهان مردم امریکا و جامعهء غرب نقش داشته است .

مقامات امریکایی هرگاه سیاست منطقی و نکته های اساسی خط مشی پیروزی های دیپلوماتیک امارت اسلامی افغانستان را دیدند ، به غلامان حلقه به گوش خود در افغانستان فرمان دادند که یک عده پیش نهادات نمایشی و سطحی را در نشست دوم پروسهء کابل اعلان بکنند ، تا از یکسو محبوبیت و اثرات نامهء امارت را از اذهان امریکایی ها محو بکنند و از سوی دیگر برای مردم افغانستان ذهنیت بدهند که مانع اصلی در برابر صلح و آرامش طالبان هستند و گویا پیشنهادات و حرف های نرم اشرف غنی را نادیده می گیرند و برای صلح با رژیم کابل مذاکره و گفتگو نمی کنند .

اما حقیقت بسیار روشن و همچون آفتاب عیان است که دشمنان واقعی صلح چه کسانی هستند و کدام کسانی هر روز بر شعله های جنگ تیل می اندازند ،

واشنگتن پوست ، روز گذشته حرفهای نمایندهء پیشین منشی عمومی سازمان ملل برای افغانستان را که چرا طالبان آمادهء مذاکرات مستقیم با رژیم کابل نیستند نقل کرده است ، « کی آیده » گفته است که موقف طالبان منطقی است ، زیرا استراتژی نظامی افغانستان در واشنگتن طرح شده است و رژیم کابل اندکی هم توان و صلاحیت ندارد در مورد آن تصمیم بگیرد .

حرف اساسی همین است که امریکایی ها در استراتژی جنگی خود تا هنوز بر بمباران ، افزایش نظامیان و فعالیت های جنگی در افغانستان و منطقه اصرار دارند ، افغانستان مرکز فرماندهی جنگی آن ها در سطح منطقه است ، سیطرهء آن ها بر رژیم کابل به حدی زیاد است که حرف اول و آخر ازان ها است ، نه تنها موضوع جنگ و آتش بند بلکه زمین و فضایی کشور نیز در کنترول آن ها است ، اشرف غنی چند بار اعتراف کرده است که امریکا اگر تنها کمک های نفت و دالر را بر اردوی ما بند بکند ، ما برای یک هفته هم تاب و امکانات مقاومت در برابر طالبان را نداریم .

حالا صاحبان فهم و درک قضاوت بکنند که موقف امارت اسلامی افغانستان در مورد صلح و مذاکرات چه اندازه درست ، منطقی و حیاتی است و آیا سران رژیم کابل صلاحیت دارند که در راستای اعادهء صلح  (که پس از خروج قوه های خارجی ممکن است )  نقش مؤثر داشته باشند ؟

Related posts