تازه ترین ها

غور : امتحان شاگردان ۱۰ مدرسه در شهرک اخذ گردید

روز گذشته در منطقۀ تگاب مزار ولسوالی شهرک، مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی از شاگردان ۱۰ مدرسه امتحمان اخذ نمودند .
در این امتحمان ۱۰۰ تن شاگرد اشتراک کرده بودند که در طی آن ۴ تن به درجه ممتاز کامیاب شدند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ ملا خلیل احمد ممتاز متعلم دار العلوم منطقه اوستوبه

۲ ملا نظیر احمد ممتاز متعلم مدرسه بحرالعلوم منطقه کنگی

۳ ملا اسماعیل ممتاز متعلم مدرسه دار الجهاد منطقه حصارک

۴ قاري ضیا ءالدین ممتاز متعلم مدرسه مفتاح العلوم منطقه تگاب مزار

۲۰ تن دیگر از شاگردان به درجه جیدجدا فائز گردیدند و ۳۰ تن دیگر نیز جید و متباقی با درجه مقبوا کامیاب شدند .
به شاگردانی که به درجه ممتاز و جید جدا کامیاب شده اند، از سوی معاون کمیسیون تعلیم و تربیه ولایت غور انعام نیز داده شد.

۲۰۱۸/۳/۱۳

Related posts