قندز: عساکروحشی یک کارمند برق را درمرکز به قتل رساندند

بر اساس خبر، عساکروحشی درمنطقه اورتبلاق مربوطات مرکز ولایت قندز بالای کارمندان برق آتش کشودند.

این کارمندان برق که  بااجازه عساکر اداره مزدور  مصروف ترمیم برق بودند، هدف قرار گرفتند ویک کارمند برق کشته شد.

قابل ذکر است که عساکردشمن برق را بالای مناطق که تحت کنترول مجاهدین هست، قطعه کرده وشمار زیاد مردم از این سهولت محروم شده اند.

Related posts