تازه ترین ها

فاجعه ای عجیب مسلمان ها

فاجعه ای عجیب مسلمان ها

منصور تالقانی

قانون قطعی الهی است که ستمکاران را نمی پسندد و کسانی را که از حد می گذرند تحمل نمی کند (خواه مسلمان باشند ویا غیر مسلمان) . این هم قانون خداوند متعال است که هر قومی ، فرمانروای ، حاکمی و بادشاهی از احکام و فرامین  فطری الهی سرپیچی نموده خواهشات انسانی وتنها عقل را رهنما قرار دهد نتیجه آن به صورت هلاکت وبربادی به دست می آید.

الله متعال درجات خلفاء راشدین و فرمانروایان بعد از ایشان را بلند گرداند که ساحهء سلطنت اسلامی را تا صدها هزار مربع میل گسترش دادند و سپس ترک ها توسط خلافت عثمانی بیشتر کشورهای اسلامی امروزه را در کنترول گرفتند و  نگذاشتند اقوام قارهء اروپا از بحر ابیض عبور نمایند وگرنه  حالت مسلمانان امروزی مانند اقوام بی عاقبت وبی سرنوشت بدترین از وضعیت کنونی می بود .

اما این بد قسمتی ما مسلمان ها بوده که عده ای از جاهلان ترک و شماری از قدرت خواهان عرب شکار دسیسهء دشمنان شدند و گریبان خلافت را چاک کردند ، سپس فرعون زمان بریتانیا بامتحدین خود کشورهای اسلامی را چند پارچه و شکار تفرقه نموده در سیطرهء خود درآوردند و فرمانروایانی را بر آن ها مسلط ساختند که تهذیب ، کلتور و ارزشهای مسلمانان را به گرداب نابودی سوق دادند.

اصلا در ادوار سیطرهء استعمارگران درمیان دولت های مزدور و رعیت کشورهای اسلامی فضای اختلاف حاکم بود و بی باوری و بی اعتمادی روزافزون در میان هر دو طرف وجود داشت ، دولت های دست نشانده همواره سعی داشتند که احدی از رعیت مسلمان جرأت سر بلند کردن را نداشته باشد .

 استعمارگران و امپراتورهای توسعه طلب باور داشتند که اگر مسلمان ها اندکی هم فرصت پیدا بکنند یک لحظه ای را هم برای نابودی آن ها ضایع نمی کنند ، تاریخ شاهد است که در قرن نوزده و بست حرکت های بزرگ آزادی خواهی در برابر استعمارگران اروپایی برپا شد و غربی ها عافیت خود را در ترک کشور های اسلامی دیدند ، اما حرکت زیرکانه ای آنها این بود که برای حفظ مفادات خود چنان دسته های قوی را در کشور های اسلامی بجا گذاشتند که همواره در پی تطبیق اهداف شوم اربابان سابق شان بودند و  از هر زاویهء که توانستند کشور های اسلامی را لطمه زدند و با گرفتن پست های کلیدی کشورهای اسلامی مسلمان ها را به این وضعیت رسانیدند .

تردیدی نیست که عالم اسلام به ویژه افغانستان در دور فعلی چنان در محاصرهء خطرناکی قرار دارد که بیرون آمدن از آن ظاهرا دشوار معلوم می شود ، اما اگر مسلمان ها اندکی از خواب غفلت بیدار شوند وبه دلیران که برای رفع مشکلات ، بحران ها و ناهنجاری های امت مسلمه قیام کرده اند دست بدهند قطعا نا ممکن نیست ،

علماء وطلباء شریف ترین مردم روی زمین اند ، در ادوار سابق زمانی که اسلام و قوانین شرعی به طور کلی نافذ بود هر وظیفه ای ناچیز که به ایشان سپرده می شد و لو دهقانی هم می بود آن را انجام می دادند و هیچگاه خواهش قدرت وچوکی نداشتند ، هیچگاه بی هوده دست به سلاح وکارهای که بر منافع نظام اسلامی صدمه وارد بکند نزدند ، اما امروز که علماء و طلباء دست به سلاح زده اند لازما عاملی وجود داردکه همانا عدم تنفیذ احکام الهی و اشغال خاک مسلمان ها از سوی دشمنان ازلی و ابدی اسلام است ، هتک شعائر اسلام و لگدمال نوامیس ملی در سرزمین مسلمان ها به اوج رسیده است ، آیا آنچه امروز بر کودکان مظلوم مسلمان ها ‌می گذرد ، جوانان و کودکانی که به دست صیهونیست ها در کشور اشغال شدهء شان کشته می شوند ، مردان و زنان مسلمان که عقب دیوارهای زندان در انتظار برادران مسلمان شان هستند ، کودکان گرسنه ای یمن ، سوریه و میانمارکه پوست شان به استخوان رسیده و استخوان شان مانند نی شده است ، آیا این همه آشفتگی ها و شوریدگی ها سبب و باعث قیام علماء و طلباء شده نمی تواند ؟

از دیدگاه بنده یگانه راه حل همه مشکلات وآشفتگی های افغان ها ، جهاد و مبارزه برای رهایی کشور  از سلطه و سیطرهء استعمارگران و مزدوران دست نشانده آنان است .

Related posts