تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در مورد قطع برق کابل

اعلامیه امارت اسلامی در مورد قطع برق کابل

از چند مدت به این سو ، وحشت و جنایات امریکایی ها و عساکر ادارهء کابل بر مردم ملکی که در ساحات و مناطق مختلف کشور  زیر چتر امارت اسلامی افغانستان زندگی می کنند جریان دارد.

گاهی بر مدارس ، کلینک ها ، بازارها و دیگر تاسیسات عام المنفعه چاپه زده می شود ، عمداً بمباران می شود و تلاش می شود که زندگی مردم در ساحات زیر کنترول امارت اسلامی افغانستان با خطرات و مشکلات مواجه شود و گاهی هم جلو خدمات تعلیمی ، صحی ، برق و………….درین ساحات گرفته می شود .

امارت اسلامی افغانستان چون مسئولیت دارد از همه حقوق مردم خود محافظت بکند ، اجازه نمی دهد که مردم در مناطق زیر کنترول امارت اسلامی افغانستان با مشکلات که از سوی دشمن قصداً ایجاد می شود مواجه باشند .

به همین اساس ، مسئولین امارت اسلامی افغانستان در واکنش به قطع برق و دیگر خدمات ولایات قندوز و بغلان از سوی ادارهء کابل فرمان داده اند که تا روند خدمات مختلف درین ولایات دوباره آغاز نشود و پروژه های تصویب شده تکمیل نگردد ، در کابل که همه مراکز بزرگ ، قطعات نظامی و شبکه های استخباراتی اشغالگران خارجی و دشمنان داخلی دران جا قرار دارد نیز برق قطع باشد ، تا آن ها مشکلات مردم را درک بکنند و انتقام ناکامی های خود را از مردم نگیرند .

خواسته های مردم قندوز قرار ذیل است :

۱ : مشکل برق ولسوالی چهاردره ولایت قندوز باید هر چه زود تر حل شود ، لاین های برق ترمیم و برق آن دوباره قوی شود .

۲ : مشکل برق ساحهء گل تیپه باید علی الفور به گونهء حل شود که از منطقهء تلوکه به آن منطقه برق رسانیده شود .

۳ : اگر گاهی در شبکهء برق مشکل پیدا می شود باید به گونهء عاجل به آن مشکل رسیدگی شود و مشکل رفع شود .

۴ : چند روز پیش جریان برق در منطقهء کنم در مربوطات مرکز ولایت قندوز قطع شد ، هرگاه برای فعال ساختن آن انجینر برق آورده شود انجینر هدف گلولهء دشمن قرار گرفت و به شهادت رسانیده شد ، باید چنین قضیه بار دیگر تکرار نشود .

۵ : از چند روز به این سو برق در بعضی مناطق ولسوالی چهاردره قطع شده است ، هرگاه موسفیدان منطقه خواهان ترمیم برق شدند از سوی مسئولین ادارهء کابل تهدید شدند ، باید دوباره این کار تکرار نشود .

مشکلات مردم در ولایت بغلان :

۱ : برق ولسوالی دهنهء غوری قطع شده است ، باید از منطقهء خواجه الوان به این ولسوالی برق داده شود .

۲ : رسانیدن برق به ساحات عمرخیل و اکاخیل تصویب شده است ، اما جلو کار گرفته شده است ، باید عاجل اجازهء کار داده شود .

۳ : در مناطق مکتب بالادوره و بی بی آیینه مشکلات ترانسفرمرها و لاین ها وجود دارد ، باید به این مشکلات رسیدگی شود .

۴ : ترانسفرمرهای که از مناطق مختلف برای ترمیم برده شده است باید ترمیم شود و دوباره به مناطق سابقه آورده شود .

تا زمانیکه به این خواسته های مشروع مردم توجه جدی صورت نگیرد امارت اسلامی افغانستان نیز به خواست مردم خود برق کابل را منقطع نگه می دارد ، مسئولیت این کار به مقامات ادارهء کابل راجع می شود .

ادارهء برق امارت اسلامی افغانستان

۲۷/۱۴۳۹ ه ق

۲۸۱۲/۱۳۹۶ ه ش   //   ۱۹/۳/۲۰۱۹م

Related posts