تازه ترین ها

ادارهء کابل از مکاتب سنگرها ساخته است

ادارهء کابل از مکاتب سنگرها ساخته است

اشغالگران و رژیم کابل مکاتب زیادی را در بخشهای مختلف کشور بمباران کرده اند و با خاک یکسان ساخته اند و همچنان مکاتب زیادی را برای خود سنگرها ساخته اند، دشمن در برابر روند آموزشی موانع مختلف ایجاد می کند و سپس اتهام می زند که مجاهدین مکاتب را قفل زده اند.

امارت اسلامی افغانستان نه تنها جلو تعلیم را نگرفته است بلکه تلاشهای زیادی کرده است تا برای فرزندان مردم این کشور زمینه های خوب آموزشی را مساعد بسازند، همین اکنون مکاتب و لیسه های بی شمار در ساحات زیر کنترول امارت اسلامی فعال هستند، دانش آموزان در فضایی امن به مراکز تعلیمی می روند و با اطمینان درس می خوانند.

خبر تازه اینست که اردو، پولیس و اربکی های ادارهء کابل در هلمند مکاتب را به پوسته ها مبدل ساخته اند، مقامات معارف ادارهء کابل نیز اعتراف دارند که بر علاوه از نادعلی و گریشک حتی در لشکرگاه (مرکز ولایت) نیز عساکر دولتی در مکاتب و لیسه ها پوسته ها و سنگرها ساخته اند، رییس (دولتی) معارف هلمند داود شاه صفاری گفته است که عساکر رژیم لیسهء مرکزی نادعلی را برای خود قرارگاه ساخته اند و از کرسی ها و حتی از کتاب های لیسه به عنوان مواد سوخت استفاده کرده اند.

همچنان چند مدت پیش دیدبان حقوق بشر در یک راپور خود انکشاف کرده بود که نیروهای مسلح رژیم کابل از آموزشگاه ها به حیث سنگرها استفاده می کنند، درین راپور از یک مکتب در ولایت بغلان به گونهء مثال نام گرفته شده است که از سال ۲۰۱۵م به این سو عساکر رژیم دران جا گرفته اند، در حالی که آموزگاران و دانش آموزان مکتب به شدت شایق هستند که روند درسی شان را در مکتب خود ادامه بدهند و از قومندان آن عساکر به گونهء پیهم خواستند که مکتب را تخلیه بکنند، اما قومندن با وصف اصرار آن ها هنوز هم از مکتب به حیث پوسته استفاده می کند و یکبار به فرمان آن قومندان به سوی استادان و شاگردان مکتب فیر نیز صورت گرفته است.

در راپور سازمان دیدبان آمده است که در نتیجه بررسی های سال ۲۰۱۶م دریافته است که نیروهای ادارهء کابل برای مقابله با طالبان با گذشت هر روز بیشتر از مکاتب به حیث سنگرها استفاده می کنند.

مقامات معارف ادارهء کابل در پاسخ به راپور سازمان دیدبان گفتند که : « شمار مکاتب که به حیث سنگرها به کار برده می شد حالا کاهش یافته است،  قبلا از ۲۵۰مکتب به حیث سنگرها استفاده می شد و اما اکنون این آمار بسیار پایین آمده است ».

افراد مسلح رژیم کابل در بخشهای ختلف کشور از مکاتب و لیسه ها به حیث سنگرها استفاده می کنند، آن ها از یکسو مراکز آموزشی را به روی دانش آموزان بسته اند و از سوی دیگر در جریان بود و باش خسارات هنگفت مالی و تخنیکی نیز به مکاتب رسانیده اند.

سازمان های حقوق بشر و مؤسسات تعلیمی باید این عمل شوم رژیم کابل را تقبیح بکنند و هر چه زود تر جلو این کار را بگیرند، تا اطفال از حق اساسی شان بهره یاب و به زیور تعلیم آراسته شوند.

Related posts