تازه ترین ها

حمله بر مدرسه هاشمیه از کدام واقعیت ها پرده برداشت ؟

حمله بر مدرسه هاشمیه از کدام واقعیت ها پرده برداشت ؟

شاهد غزنیوال

در حالی که بیش از یک هفته از حمله بر مدرسهء هاشمیه در دشت ارچی قندوز گذشته است، این موضوع هنوز هم از داغ ترین موضوعات کشور است و تحلیلگران سیاسی ابعاد و جوانب این حمله را بررسی می کنند.

حملهء هوایی مذکور که دران بیش از ۱۷۰ تن مردم ملکی که بیشتر آنان فارغان علوم دینی و حافظان قرآن بودند کشته شدند از روی قرائن موجود و شواهد مؤثق از سوی هلیکوپترهای خارجی صورت گرفته است و رژیم دوسره برای برائت دادن نیروهای امریکایی مسئولیت آن را به دوش خود گرفته اند و وزارت دفاع رژیم برای توجیه آن اسنادی را نیز با رسانه ها شریک کرده است که گویا از سوی هلیکوپترهای کشفی امریکا از فضایی مدرسه گرفته شده و سپس به افغان ها داده شده است.

حملهء متذکره نه تنها ازینکه در داخل و خارج از کشور از سوی عالمان دینی، طبقات مذهبی، سازمان های حقوقی، شخصیت های نظامی، سیاسی و علمی و بعضی کشورها به شدت تقبیح شد بلکه عالمان جید کشور و مؤسسات مذهبی جهان اسلام آن را تجاوز بر مقدسات دینی و جنایت ضد اسلامی خواندند.

اما یک بخش رژیم دوسره ( گروه عبدالله ) این جنایت بزرگ را دست آورد دولت خواند و شخصاً از عبدالله تا سخنگویان وی بی شرمانه ازین حمله دفاع کردند.

اما پس از اعلان نتایج از سوی هیئتی که از طرف رژیم گماشته شده بود این حقیقت واضح شد که هدف اصلی امریکایی ها حمله بر مدرسهء هاشمیه بود، زیرا همهء قربانیان مردم ملکی و بیش تر آنان حافظان خوردسال قرآن بودند، بعداً رییس رژیم دوسره « اشرف غنی » نیز بر این حقیقت اعتراف کرد و برای عیادت زخمیان به شفاخانه رفت.

این حملهء وحشیانه که از لحاظ وحشت و بربریت در مدت هفده سالهء اشغال امریکایی ها نظیر نداشت نه تنها برای مردم رنجور قندوز و در مجموع برای همه افغان ها بسیار دردناک بود بلکه از یک سلسله واقعیت های نیز پرده برداشت که اشغالگران و مزدوران داخلی آنان همواره کوشیدند از مردم مسلمان افغانستان پنهان بدارند و پنهان نمودند.

می خواهیم آن واقعیت ها را به گونهء مختصر در نکات ذیل بیان بکنیم.

الف : حملهء مذکور بر مشهور ترین مدرسهء دینی صورت گرفت که فاضلان و حافظان که ازان فارغ می شدند نه تنها از ولایت قندوز بلکه از همه ولایات زون شمال بودند و اشغالگران امریکایی خواستند همه زون شمال را از خدمات و فعالیت های این فارغان علوم دینی بی بهره بسازند.

ب : در برگه های اعلاناتی مدرسه هاشمیه که قبلا ترتیب داده شده بود روشن دیده می شود که دران جلسه نه تنها عالمان دینی قندوز بلکه از همه ولایات زون شمال عالمان، استادان و قاریان نامدار و مشهور دعوت شده بودند، امریکا می خواست مردم زون شمال را با هدف قرار دادن شخصیت های علمی از خدمات دینی آن ها به یکبارگی محروم بکنند، زیرا جلسهء علمی که برای مقامات دولتی در مورد آن پیش از پیش خبر داده شده بود هدف حملهء وحشیانهء هوایی قرار گرفت و عالمان و حافظان که دران جلسه شرکت کرده بودند نیم ساعت کامل بمباران شدند.

ج : پس از حمله بر مدرسهء دینی در فراه، حمله بر مدرسهء هاشمیه واضح ساخت که این حملات اصلا برای جلوگیری فعالیت های مدارس دینی و ویرانی مراکز دینی از روی یک پلان و برنامه ریزی صورت گرفته است.

دلیل برای اینکه این حملات پلان شده است اینست که قومندان امنیهء قندوز واحدی پس از حمله به رسانه ها گفت که آن ها چند روز پیش برای این حمله آمادگی گرفته بودند و همچنان معاون سخنگوی ریاست اجرائیه «جاوید فیصل» به صراحت گفت که مدارس برای ما درد سر است، لهذا باید هدف قرار داده شود و  از بین برده شود.

د : امریکایی ها پس از آغاز استراتژی جنگی ترامپ تا اکنون به گونهء پیهم مناطق ده نشین افغانستان را زیر بمباران گرفته اند، اما بر صفوف مقاومت هیچ اثری مرتب نتوانستند، زیرا طالبان تکتیک جنگی شان را تغییر دادند و تا حد زیادی جنگجویان خود را از بمباران امریکایی ها مصئون نگهداشتند، امریکایی ها با درک این واقعیت که در مقاومت بر ضد آن ها همین مدارس روحیهء اصلی را تشکیل می دهند و همین مدارس است که مردم را انگیزهء فکری و دینی می دهند ، پس باید پیش از مراکز نظامی مقاومت همین مدارس دینی هدف قرار بگیرند.

بهترین فرصت برای هدف قرار دادن مدارس دینی ماه رجب است ، زیرا درین ماه در سراسر افغانستان به مناسبت فراغت و دستاربندی جلسات بزرگی در مدارس دینی دائر می گردد و نسبت به هر گونه مجالس تعداد بیشتری عالمان و شاگردان مدارس دینی گردهم می آیند و اگر بمباران شوند شمار زیادی شان کشته و زخمی می شوند.

ه : امریکایی ها می خواستند که با هدف قرار دادن مدرسه هاشمیه این ترس و رعب را در دلهای افغان ها جا بدهند که دیگر کسی باید پسر خود را برای آموزش های دینی به مدارس روان نکند و نه هم کسی با مدارس دینی کمک و رابطه داشته باشد.

اما آن ها خبر نیستند که مدارس دینی و آموزگاران آن برای افغان ها حیثیت استادان دین و عقیده را دارند و افغان ها هر گونه حمله بر مدارس دینی و دین آموزان را مستقیما حمله بر شعائر اسلامی می پندارند و برای دفاع از آن آمادهء قربانی جانی و مالی هستند.

از همینست که ما می بینیم پس از حملهء خونین بر مدرسهء هاشمیهء قندوز همدردی مردم با مدارس دینی و وابستگان مدارس در سراسر کشور افزایش یافته است، برای دفاع از مدارس و اهل مدارس در بخشهای مختلف کشور تظاهرات ها به راه انداخته شد، حتی که بسیاری از اعضاء رسمی رژیم دوسره، وکیلان پارلمان و دیگر مقامات دولتی این حمله را یک جنایت جنگی و حملهء وحشیانهء امریکایی های کافر بر شعائر اسلامی خواندند.

و : حمله بر مدرسه هاشمیه قندوز ثابت کرد که امریکایی ها برای عملی کردن اهداف اسلام ستیزانهء شان به افغانستان آمده اند و آنانی را که در برابر اهداف کفری آن ها مانع واقع می شوند(  اعم ازینکه مدارس دینی باشد، علماء باشند و یا حافظان نوسال قرآن ) هدف قرار می دهند و از بین می برند.

ز : حملهء امریکایی ها بر مدرسهء هاشمیه این واقعیت را برای همه افغان ها روشن ساخت که مقامات رژیم دوسره بیشتر از دین، عقیده و کشور خود به مصالح و معتقدات امریکایی متعهد و وفادار هستند، زیرا مردم این کشور شاهد این واقعیت هستند که هرگاه در امریکا و یا یک کشور کفری بر کدام نایت کلب، شراب خانه و یا محل فحشاء حمله صورت بگیرد، مقامات رژیم چندسره برای ابراز تسلیت و همدردی نامه های غم شریکی شان را به دولت و مردم امریکا روان می کنند، خود را به مرگ شراب خوران، مفعولان و زانیان غمگین نشان می دهند و آن حمله را به شدت تقبیح می کنند، اما مقامات رژیم چندسره حملهء امریکا بر مدرسهء هاشمیه را که همه قربانیان آن مسلمان های افغانستان و آموزگاران و آموزشگران قرآن و علوم دینی بودند و همه مردم افغانستان بر آن بر گلیم ماتم نشستند به جای اینکه حمله را نکوهش بکنند تقدیر کردند و دست آوردند خود خواندند، و به جای اینکه با خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی بکنند حافظانی را که مظلومانه به شهادت رسیدند تروریست خوانده درد و رنج خانواده های قربانیان را دو چند ساختند و بر زخم های آنان نمک پاشیدند .

خلاصه : حملهء امریکایی ها بر مدرسهء هاشمیه که مسئولیت آن را رژیم مزدور به فرمان امریکا به دوش خود گرفت هویت اصلی امریکایی های اشغالگر و چهرهء غلامانه و کفری مزدوران آن ها را برای تمام جهان و به ویژه مردم مسلمان افغانستان برملا و هویدا ساخت.

این حمله نشان داد که معتقدات و مقدسات دینی افغان ها هدف اصلی امریکایی ها و نظام کفری و مزدور آن ها است و آن ها برای هدف قرار دادن شعائر و ارزشهای اسلامی نه به مقررات اخلاقی اهمیت می دهند و  نه هم قوانین مسلمه و بین المللی جنگی را پیش رو می گیرند.

همچنان این حمله روشن ساخت مزدوران که از سوی امریکایی ها بر افغان ها افغانستان نصب و تحمیل شده اند تنها مدافعین مصالح امریکایی ها هستند نه خیرخواهان ملت شان.

حملهء وحشیانه بر مدرسهء قندوز واقعیت تلاش های دروغین و فریبندهء رژیم مزدور را که به نام صلح انجام می داد برای افغان ها و همه جهانیان فاش ساخت، این حمله نشان داد که آن ها چگونه تحت شعارهای دروغین صلح خون افغان های بی گناه را می ریزانند و برای تشدید جنگ مدارس دینی و شعائر اسلامی را آماج حملات قرار می دهند.

حملهء وحشیانه بر مدرسهء قندوز نه تنها وحدت و یکپارچگی افغان ها را قوی تر ساخت بلکه درمیان مسلمان های جهان نیز روحیهء مواسات و غم شریکی را زنده کرد، زیرا در برابر این جنایت امریکا مسلمان ها در فلسطین، شام، چیچن و هر کنج و کنار جهان اسلام تظاهرات ها را به راه انداختند و به حدی که این جنایت از سوی علماء جهان اسلام تقبیح شد تا هنوز جنایت دیگری تقبیح نشده بود.

این حمله مقاومت مردم مجاهد افغانستان در برابر امریکایی های اشغالگر و مزدوران وحشی آن ها را دیگر هم مشروعیت بخشید و ثابت کرد که مقاومت افغان ها در برابر آن ها جهاد مشروع و مقدس برای دفاع از مقدسات شان است که به نصرت خداوند تعالی حتما به منزل کامیابی می رسد، ان شاء الله تعالی ، و  ما ذالک علی الله بعزیز.

Related posts