تازه ترین ها

مقامات رژیم فرمان تازهء ترامپ را تطبیق می کنند

مقامات رژیم فرمان تازهء ترامپ را تطبیق می کنند

سه روز پس از فاجعهء قندوز، ملیشه های رژیم مزدور کابل به همکاری و رهنمایی آقایان خارجی شان در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار دست به قتل عام زدند، آن ها ۹ تن مردم ملکی را شهید و بیش از ۵۰ تن دیگر را با خود بردند، همچنان در زرمت (پکتیا) ، جرم ( بدخشان) و خاص ارزگان ( ارزگان) نیز غیر نظامیان را با تلفات جانی مواجه ساختند.

متعاقباً شب سه شنبه، ۸ تن افراد ملکی را در جریان چاپه و در طی بمباران در منطقهء عرف آباد ولسوالی بالابلوک ولایت فراه به شهادت رسانیدند و  دو کودک راب ه شدت زخمی ساختند، نیز ۱۵ تن دیگر را با خود بردند.

مقامات نظامی رژیم مزدور به رسانه ها گفته اند که این عملیات ها بر مراکز طالبان صورت گرفته است، طالبان دران مراکز گردهم آمده بودند و پلان های جنگی شان را طرح می کردند ( عین همان حرفهای که پس از کشتار دسته جمعی در مدرسهء هاشمیه ( قندوز) زده بودند و هنوز هم بر آن اصرار دارند).

در حالی که یکروز پیش مردم ولسوالی بالابلوک ولایت فراه فریاد کنان نزد والی آن ولایت « عبدالبصیر سالنگی » رفته بودند و درخواست کردند که عملیات خود را در وقت حاصلات زمین های ما به راه نه اندازید، زیرا ما متضرر می شویم و طالبان تدابیر مصئونیت خود را پیش از پیش گرفته اند، اما سالنگی در جواب هشدار داد که یا خانه ها و قریه های تان را ترک بکنید و یا هم آمادهء بمباران نیروهای ناتو باشید.

هنوز شب هم نگذشته بود که نیروهای اشغالگر به همکاری کماندوهای مزدور در منطقهء عرف آباد ولسوالی مذکور بر خانه های مردم محلی چاپه زدند، بعضی مناطق را بمباران کردند و در نتیجه تعداد زیادی مردم را شهید و زخمی ساختند.

والی فراه هشدار خود را برای مردم فراه واقعیت ثابت کرد، رسانه های امریکایی به نقل از ترامپ نوشته اند که وی گفته است : نیروهای امریکایی در راستای کشتار مخالفین از تلفات غیر نظامیان باکی نداشته باشند و هر جای که بخواهند می توانند حمله بکنند، این خبر اگر چه تازه به گوش مردم رسیده است و لیکن حقیقت اینست که این بخش محوری استراژی جنگی ترامپ است، از همینست که از ده ماه به این سو آمار تلفات مردم ملکی ۸۸ در صد بالا رفته است.

امریکایی های اشغالگر  دست به هر اندازه جنایات بشری بزنند کسی نیست که ازان ها سوال بکند، زیرا مقامات میهن فروش رژیم کابل با امضاء پیمان امنیتی تائید کرده اند که هیچ گونه جنایت آن ها بررسی نمی شود.

حالا که ترامپ و جنرالان وحشی وی هر گونه استراتژی را که بخواهند عملی می کنند تنها اشاره می کنند و مقامات رژیم مزدور با چشم های پنهان برای تطبیق و تعمیل آن کمر بسته می کنند، جنایت قندوز و هشدار والی فراه به مردم مثال های تازه و زندهء این واقعیت است.

Related posts