تازه ترین ها

در مرثیهء قندوز

در مرثیهء قندوز

مدارس خــــــــــانه های پـــــاک توحید

شــــــــــوند از هر زبـــــونِ پست تهدید

لوایــــــــــش غــــــرق در خونُ سیاهی

ندارد خونــــــــــشان هیچ جا بهــــایی

ستم این بار قــــندوز را نــــــــــدا کرد

صلیب بــــــــــزدلان آنجا صــــــدا کرد

لبخــــــــــند کودکانِ حافــــــــظ و پاک

عجین شد با صــــــــــدای ظـــلم سفّاک

و آن مــــــــــادر که با گل در نظر بـــــود

برای کودک اش چشمـــــــــش به در بود

پــــــــــسر آمد ولی با جـــــسم بی جــان

گلِ خــــــــــنده به گردن رفتُ گـــــریــان

سر خــــــــــونین بـــــروی دست مـــادر

چه بی باک میــــــــــزند اطفـــــالُ کافر

شـــــب قنـدوز سیــاه چون بخت ما شد

مسلـــــــمان غیـــــرت ماهــا کجـــــا شد

منم مظـــــــلوم فقط جرمـم همین است

که نامـــــم حافــظِ قـــــرآن و دین است

منم  با بــــــــمب بی دینـــــان شـــکارم

تــنم خونیــــن و ســـــر بر تن نـــــدارم

صـــــدای زجّــــــــــه ی مادر بلند است

اشکــــش بر پیکر فرزنـــــد بـــند است

خداونـدا نداریـــــــــم ســـــرپنـــــاهی

بغــــــــــیر از تو به هیچ جایی نوایی

مسلمانـــــــم نشــــــان تـــــیر کافـــــر

تروریـــــزمم بدون نـــــقشه در ســـــر

به وقت جشـــــن حفــظم سن من کم

لباسهای ســـــفیدم غــــــــرق مـــــاتم

زدند با تـــــوپ و تانکــــــش بی مهابا

صدها ده ســـــاله پرپــــر شد از مـــــا

بدون جــــــــرم زدند ما را چــــه آسان

فقط اجســـاد بی جــان شـــــد نمایان

به شـــــام و غوطـــــه و قندوز پر پر

تروریزمهای ده ســــــــــاله چه بی سر

صدای این همــــــــه ظلم که زیاد است

مسلمان تو بـــــــــدان ترک جهــاد است

بیاییــــــــــم تیغ همت دســـت گیـــریم

دوباره عزت خود پـــــس بگــــــــــیریم

آخوندزاده…

Related posts