تازه ترین ها

عساکر امریکایی یا جنایتکاران منظم بین المللی !

عساکر امریکایی یا جنایتکاران منظم بین المللی !

سادات چرخی

نمی دانم از کجا آغاز کنم، از کدام جنایت نام بگیرم و از کدام اعمال ننگین امریکایی ها شکوه نمایم، کدام جنایت آن ها را اول وکدام اش را آخر بگویم، درحالیکه جنایات شان پایانی ندارد، جنایات که بشر از آن ننگ دارد، جنایات که لشکر چنگیز و روسی ها انجام نه داده بودند، حتی حیرانم چگونه جنایات وحشی های قرن بیست و یک را تعبیر نمایم، هرکردار آنان ننگین، هر عمل آنان شرم آور، هر گام آنان قابل نفرین و نه تنها  مخالف با دین مبین اسلام بلکه بر خلاف موازین انسانی و مواد کنوانسیون های بین المللی و منشور ملل متحد است، همواره هتک حقوق بشر توسط این ها در جهان صورت گرفته، همین ها بازار بی عدالتی ها را داغ داشته اند و دهشت افگنان واقعی بین المللی هستند، جنایت های گوناگونی را بالای مردم مظلوم ما زیرنام های این و آن انجام داده اند و ظلم و ستم آن ها بر افغان ها از حد گذشته است.

تأسف آور اینست که نهاد های حقوقی، کشورهای اسلامی ومدعیان دموکراسی وبشر دوستی این جنایات عساکر امریکایی را می بینند و از آن آگاهی دارند، اما با وصف این همه برای مردم مظلوم کشور ما صدا بلند نمی کنند، از سوی دیگر بیش تری رسانه ها و کانال های بزرگ خبری به نوعی از انواع به نفع امریکایی ها ومزدوران داخلی شان فعالیت می کنند وحقایق را تحریف می نمایند، حتی بسیاری از رسانه های که خود را آزاد می پندارند هم نمی توانند واقعیت ها را کماحقه انعکاس دهند و یا قوانین و اصول ژونالیزم را رعایت بکنند.

اگر عمیق تر نگاه بکنیم، ارتش امریکا در واقعیت مجموعه ای از درنده گان وحشی و جنایتکاران بین المللی می باشد وجز جنایت ، ظلم و ویران گری دیگر کاری را در کشور ما انجام نداده اند، آن ها نه تنها بالای هموطنان مظلوم ما جنایاتی را انجام داده ومی دهند بلکه مزدوران داخلی شان را نیز به مسخره گرفته اند، آبر و عزت آنان را ربوده اند، کرامت انسانی شان را زیرپا و حتی با حیات شان بازی کرده اند، کاروان ها وپوسته های شان را  قصداً آماج حملات هوایی قرار داده اند و حتی عساکر اردوی مزدور را هنگام آموزش نظامی تیرباران کرده اند و از کشتن آنان لذت برده اند، اما بگذارید این مزدوران خود فروخته را که لایق همچو ذلت ورسوایی هستند، زیرابه ذلت و پستی تن داده اند و ناجوانمردانه در راستای اشغال کشورشان با اشغالگران همکاری کرده اند و با خسران دنیا و آخرت گرفتار شده اند،نعوذ من ذلک،

 بیائید از عساکر امریکایی بپرسیم که به کدام جواز افغان های مظلوم را می کشند ؟ آیا امریکایی ها به کدام آیین و قانون پابند هستند و آیا اقلاً معتقد به ارزش های بشری هستند ؟  آیا آن ها حقی برای بشر  قائل هستند و یا در لباس بشر از درنده گان هم بدتر اند ؟  آن ها بدون استثناء و تمییز کودکان، زنان وموی سفیدان را هدف قرار می دهند و بی رحمانه می کشند، امریکایی ها درکشور عزیز ما صد ها نه بلکه هزاران جنایات جنگی را مرتکب شده اند و هیچگونه قوانین جنگی  و ماده های کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر را رعایت ننموده اند و افراد بی دفاع ملکی را بدون تمییز پیر و جوان و کودک و زن یکسان هدف قرار داده اند، به ارزش های اسلامی و افغانی نه تنها ارج نگذاشته اند بلکه  آشکارا و علنی زیر پای کردند و به مسخره گرفتند.

امریکایی ها محافل عروسی، جلسات عامه، جنازه ها، راه پیمایی ها، شفاخانه ها، مدارس، مکاتب و مراسم خوشی و عنعنوی مردم را قصداً هدف قرار دادند وبالای آنان تکنالوژی های گوناگونی را  تجربه کرده اند، حتی بزرگترین بمب شان (مادربمب ها) را نیز درین کشور آزمایش نمودند و تحت نام های چاپه وتلاشی آبرو و ناموس مردم را لگدمال کردند، اموال و اجناس بیش بهای شان را تاراج کردند  واعمالی را دراین کشور بی چاره انجام دادند که نازی های المانی بالای یهود انجام نه داده بودند، اخیراً  نیروهای مزدور به فرمان آن ها کاری کردند که در تاریخ کشور ما و حتی در تاریخ جهان نظیری نداشت، معمولا در تمام ادیان و مذاهب ( و همه اقوام و کشورها )به محافل فراغت دانش آموزان ارج و احترام گذاشته می شود، طبعی است که خویشاوندان و دوستان به فراغت عزیزان شان می بالند و در مراسم تبجیل و تجلیلِ آنان با علاقمندی زیادی اشتراک می نمایند، اما این وحشی های قرن بیست که خود را به هیچ آیین و قانونی مکلف نمی دانند بالای چنین محفل و مراسم با عظمتی که دران بر سر حافظان قرآن دستار فضیلت بسته می شود یورش می برند، در حالی که مادران و خواهران آن حافظان خوردسال درخانه های شان بی صبرانه انتظار فرزانه های شان را دارند، تا هر گاه از محفل برگردند در آغوش خود بگیرند و طوق های گل را به گردن های آنان آویزان بکنند، اما……… از دست امریکایی ها ومزدوران دون همت شان این جشن و خوشحالی  مردم  ستم دیدهء ما به غم وماتم مبدل می شود، آن ها از این گردهمایی با شکوه که سطح مدرسه قالین های سرخ رنگ پوشیده و بالای آن تجیرهای بزرگ سایه افگنده ومحل زیبای برپا گردیده حیاء نکردند و مراسمی را که درآن هزاران تن از هموطنان علم دوست ما اشتراک داشتند وحشیانه بمباران نمودند و همه را با خاک وخون یکسان نمودند.

ارتش امریکا درحقیقت مجموعه ای از جنایتکاران با دیسیپلین بین المللی است، اما شما قضاوت بکنید که مزدوران حلقه بگوش  داخلی آن ها را چه نام بدهیم و برای تعبیر از هویت آنان از چه کلماتی استفاده بکنیم و این خیانت آنان را که در قبال دین و ملت انجام داده اند چگونه ارزیابی بکنیم ؟!!!!!!

Related posts