تازه ترین ها

غزنی: درنتیجه تلاش های مسئولین تعلیم وتربیه شلگر، ۱۱ باب مدرسه اعمار گردیده

غزنی: درنتیجه تلاش های مسئولین تعلیم وتربیه شلگر، ۱۱ باب مدرسه اعمار گردیده

بر اساس خبر، مسئولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی  برای ولسوالی شلگر ولایت غزنی، غرض فرا گرفتن تنویر علم وعرفان در آن ولسوالی ۱۱ باب مدرسه را باز نموده اند.

این مدارس در ساحاتی ایجاد گردیده که از لوث وجود اربکی ها پاکسازی شده است.

مجاهدین میگویند که قبلا سلسله تعلیم وتربیه درهمین مناطق کاملا متوقف بود ومردم از مظالم ووحشت اربکی ها به ستوه امده بودند.

براساس معلومات در همین مدارس جمعا ۲۳۵۰ تن شاگرد سرگرم تعلیم وتربیه هستند.

مسئولین کمیسیون تعلیم وتربیه امارت اسلامی درآن ساحات با بزرگان، علماء کرام، موی سفیدان ومتنفذین منطقه مجالیس مکرری انجام دادند که درنتیجه آن ۱۱ باب مدرسه را در آن ولسوالی زمینه سازی نمودند ونور علم ودانش دران ولسوالی یکبار دیگر تابان گردید.

براساس معلومات مدارس  متذکره درساحات ذیل ایجاد وبرای بهره برداری آماده شده است:

۱ ـــ ابراهیم خیل،  مدرسه عمریه (۲۰۰) شاګردان.

۲ ــ  کشته ابراهیم خیل،  عمریه مدرسه  (۲۲۰) شاګردان

۳  ـــ شاهین،  ضیاء المدارس  (۲۰۰) شاګردان

۴ ــ  کنصف، دارالعلوم اسلامیه (۳۰۰)  شاګردان

۵ ــ قدم خیل، خیرالمدارس (۲۰۰)  شاګردان

۶  ـــ کلی عقل ،  مظهرالعلوم (۲۱۰)  شاګردان

۷ ـــ کلی ډبل، عبدالله ابن مسعودرض (۲۰۰) شاګردان

۱ – مدرسه عمریه درابراهیم خیل (۲۰۰) شاگرد.

۲- مدرسه عمریه در ابراهیم خیل پائین (۲۲۰) شاگرد.

۳ – مدرسه ضیاء الدین در شاهین (۲۰۰) شاگرد.

۴ – مدرسه دارالعلوم اسلامیه در کنصف (۳۰۰) شاگرد.

۵ – مدرسه خیرالمدارس در قدم خیل (۲۰۰) شاگرد.

۶ – مدرسه مظهر العلوم در قریه عقل(۲۱۰) شاگرد.

۷ – مدرسه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در قریه دبل ( ۲۰۰) شاگرد.

۸ – مدرسه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در قریه صاحب خان (۲۰۰ ) شاگرد.

۹ – مدرسه امام ابو حنیفه درقرین نظروال (۲۰۰) شاگرد.

۱۰- مدرسه قریه گندهیر (۲۰۰) شاگرد.

۱۱- مدرسه شمس العلوم رحمانیه در قریه زرمتی ها (۲۱۰) شاگرد.

خبرمیگوید که مردم منطقه از همچو خدمات مسئولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی ومجاهدین بسیار خوش هستند وبرای مجاهدین هرنوع همکاری را تعهد سپرده اند.

Related posts