تازه ترین ها

تحریم سرتاسری انتخابات از سوی ملت

تحریم سرتاسری انتخابات از سوی ملت

روزهای زیادی می شود که از سوی اشرف غنی رئیس ادارهء کابل برای انتخابات آتی، جریان ثبت و نام رسما افتتاح گردید و همزمان با آن تبلیغات رسانه های اجیر برای ترغیب مردم آغاز شده است، اما باز هم مردم عام ملکی حاضر نشده اند که در این پروسه شرکت کنند و یا برای انتخابات آتی ثبت نام کنند.

تحقیقات انجام شده در مورد پروسهء ثبت نام ثابت می کند که تاکنون تنها مقامات حکومتی برای نام نویسی به مراکز مربوطه مراجعه کرده اند، آنهم در تعداد بسیار کم. بطور مثال عطاء محمد نور والی پیشین بلخ روز گذشته اعتراف کرد که شهر بلخ سه و نیم میلیون نفوس دارد، تنها در حدود سه هزار و پنجصد تن برای رای دهی انتخابات ثبت نام کرده اند.

عدم شرکت و بیزاری ملت افغان با پروسهء نام نویسی در حقیقت جواب و عکس العمل قاطع ملت با درامهء انتخابات تحت چتر اشغال است که بر آگاهی و شعور سیاسی ملت مؤمن ما دلالت می کند. ملت عام می داند که کشور تحت اشغال است، پروسهء انتخابات جعلی و کاذب است و اختیار تعیین زعامت کشور در دست اشغالگران آمریکایی است.

ملت عام که پروسهء انتخابات سرتاسری را تحریم کرده اند، برای این موقف خود دلائل روشنتر از آفتاب دارند. ملت به یاد دارد که در انتخابات گذشته فیصلهء نهایی از سوی چه کسانی صورت گرفت و مقامات آمریکایی با وقاحت تمام سرنوشت سیاسی ما و ملت را مسخره کردند.

تحریم سرتاسری انتخابات از سوی ملت افغان این پیام را به تمام اشغالگران خارجی، پالیسی سازان آنها و حتی به عموم ملت های آنها می رساند که دیگر ملت افغان نه خواهان حضور نظامی آنها در کشور هستند و نه هم بر حکومت های دست ساز، درامه های انتخابات و پروسه های دیگر آنها باورمند هستند.

ما امید  داریم که این عکس العمل عملی ملت افغان را جهانیان و خصوصا کشورهای اشغالگر و ملت های آنها مورد توجه جدی قرار دهند و بصورت عمیق تحلیل کنند؛ زیرا زمانیکه یک ملت نمی خواهد اشغال کسی را بپذیرد و یا هم تحت دیموکراسی زورکی زندگی کند، پس چطور ممکن است که در طولانی مدت خود را بر چنین ملتی تحمیل کرد؟ اگر سخن تنها تحمیل کردن خود بر ملت با استفاده از سلاح باشد؛ پس تاریخ ثابت نموده است که حاکمیت زور بسیار دوام نخواهد کرد و جنگ های دوامدار بجز زیان به هر دو جانب، هیچ نتیجهء دیگری ندارد.

Related posts