تازه ترین ها

پیام روشنِ سقوط ولسوالی ها

پیام روشنِ سقوط ولسوالی ها

لحظات پیشتر خبر پخش شد که مجاهدین ۴ روز پس از فتح کوهستان (بدخشان) نخست ولسوالی تاله و برفک (بغلان) و سپس ولسوالی بلچراغ (فاریاب) را از تصرف عساکر ادارهء اجیر کابل آزاد کردند، این پنجمین ولسوالی است که در طی سیزده روز عملیات الخندق به دست مجاهدین فتح می گردد.

 طالبان درین مدت کوتاه توانسته اند اناردره (فراه) ، خواجه عمری (غزنی) ، قلعهء زال (قندوز) ، کوهستان (بدخشان) ، تاله و برفک (بغلان) و بلچراغ (فاریاب) را کاملا فتح بکنند و تعداد زیادی ولسوالی های دیگر را جداً تهدید بکنند.

به اساس گفته های مجاهدین، صدها تن عساکر خارجی و داخلی که بیشتر شان عساکر رژیم بودند در طی درگیری های یک هفته کشته شده اند و همان اندازهء دیگر به مجاهدین تسلیم شده اند، شورای ولایتی فاریاب می گوید که ۸۰ تن عساکر ادارهء کابل در طی یک هفته با طالبان یکجا شده اند.

همچنان اعضاء پارلمان کابل گفته اند که طالبان در بدخشان در ظرف سه روز بیش از صد تن عساکر را کشته اند.

از روزیکه مجاهدین عملیات نظامی الخندق را در برابر اشغالگران اعلان کرده اند و در ضمن آن تکتیک های جنگی شان را تغییر داده اند، دشمنان داخلی و خارجی را با سراسیمگی زیادی مواجه ساخته اند.

در راپور سی این این آمده است که عساکر خارجی در هلمند از تکتیک های جنگی طالبان به شدت پریشان هستند و می گویند که « همین اکنون آن ها با کوه ها شانه می زنند، طالبان با روحیهء بسیار عالی می جنگند و از دسپلن منظم و تکتیک های شگفت آور جنگی کار می گیرند » .

تکتیک دوم تازهء جنگی مجاهدین این پنداشته می شود که  آن ها عملیات های شان را در پهلوی شهرها و مناطق مرکزی به ولسوالی های دور دست نیز گسترش داده اند و در هر نقطهء که عساکر وجود دارند هدف حملات قرار می دهند، تا تمرکز دشمن از هم پاشیده شود، هماهنگی شان از بین برود و بی باوری شان بر یکدیگر بیشتر گردد.

به اساس همین استراتژی کامیاب، ساحهء زیر کنترول مجاهدین به سرعت رو به افزایش است ، مجاهدین در طی یک هفته بسیار ساحات وسیعی را به تصرف خود درآورده اند ، ۵ ولسوالی را به گونهء کامل فتح نموده اند، صدها پوسته های دشمن را از بین برده اند و هزاران میل سلاح های ثقیل و خفیف ، مهمات و وسایط را به غنیمت گرفته اند.

در عین حال تلفات مجاهدین در مقایسه با دشمن به مراتب کمتر است و مورال شان به اساس پیشروی های نظامی بسیاربالا است.

از سوی دیگر وضعیت دشمن ازین سبب نیز بسیار وخیم است که اشغالگران هیچ نشانه ای پیشرفت را نمی بینند، جنجال افزایش و کاهش عساکر آن ها را با یک بحران بزرگ داخلی دچار ساخته است، حیثیت رژیم فاسد، ناکام و بی کفایت کابل نیز با خاک یکسان شده است.

دشمن در هر نقطهء کشور مورد حملات تهاجمی مجاهدین قرار گرفته است، صدها تن عساکر رژیم در هر بخش کشور جا به جا کشته می شوند ، اما رژیم چند سره به حدی حواس خود را از دست داده است که  فکری هم نمی توانند چرا این قدر نیروهای ما جان های شان را از دست می دهند ؟ نه هم عساکر رژیم این قدر احساس دارند که آخر چرا ؟ برای چه ؟ و برای که خود را می کشیم ؟

لازم است که زمام داران رژیم کابل به گریبان خود سر پایین بکنند، این کشور را برای اشغالگران خارجی پارچه پارچه نکنند و نه هم این جوانان بی سرنوشت را به عنوان عساکر قربانی هوس های خود بسازند، دیگر نباید از مجبوریت و نادانی آن ها  استفادهء نادرست بکنند، ازین جنگ ناکام  دیگر چیزی به دست آورده نمی توانند.

Related posts