تازه ترین ها

نشست اندونیزیا چه چیزی را ثابت کرد؟

نشست اندونیزیا چه چیزی را ثابت کرد؟

از مدت چند ماه بدینسو مقامات آمریکایی و رژیم کابل در این تلاش بودند که نشست علماء دینی را در اندونیزیا دایر کنند و فتوایی بر ضد جهاد جاری در مقابل تجاوز آمریکایی ها در افغانستان بدست آوردند که از روی آن بتوانند جهاد جاری را نامشروع خطاب کنند.

بلاخره این نشست متشکل از علماء کشورهای افغانستان، پاکستان و اندونیزیا بتاریخ ۱۱ می در شهر بوگور دایر شد. رسانه های غربی تبلیغات می کردند که از نشست اندونیزیا فتوایی برخلاف جهاد جاری ملت افغان صادر خواهد شد. اما هنگامیکه فیصله نامهء نشست ابلاغ گردید، معلوم شد که نشست علماء دینی در اندونیزیا نه فتوایی بر ضد جهاد جاری صادر کرد و نه هم اشغال آمریکا را مشروع دانست. در اعلامیهء ابلاغ شده از سوی شرکت کنندگان نشست مذکور تنها نصایح عمومی بیان شده بود که هر دو جانب درگیر جنگ را به جلوگیری از تلفات ملکی متوجه نموده و سپارشاتی دربارهء حل صلح آمیز نزاع را پیشکش کردند.

در حالیکه تمام ابتکار نشست علماء دینی مذکور بدست آمریکایی ها و دوستان سیاسی آنها بود، مگر باز هم این علماء فتوایی بر خلاف جهاد جاری صادر نکردند، از این مشخص می شود که جهاد جاری در مقابل تجاوز نظامی آمریکا یک حقیقت واضح و ثابت است که هیچکس جرأت انکار آنرا ندارد و نه هم دلیلی بر نامشروع بودن آن دارد.

کلیهء عقلی و قانونی اینست (السکوت فی موضع البیان اقرار) از اینرو اجماع علماء دینی در اندونیزیا در مورد جهاد جاری سکوت اختیار کردند، حال اینکه آنها برای این دعوت شده بودند که باید بر عدم مشروعیت جهاد فتوا صادر کنند، سکوت آنها دربارهء جهاد به معنای انکار جهاد جاری نبوده بلکه به معنای تصدیق جهاد جاری است و ثابت می نماید که از نقطه نظر دینی قیام ملت افغان در مقابل تجاوز آمریکا مشروع و حتی امر لازم است.

اشغالگران، حامیان آنها و مقامات کشورهای درگیر در اشغال و مردم عام باید یاد بگیرند که جهاد در کشور ما بر علیه بیگانگان نه کدام عمل تروریستی است و نه هم بغاوت چندین تن محدود، بلکه این یک قیام سرتاسری ملتی است که خواهان کسب حریت خود که در اصطلاح اسلامی و دینی جهاد مقدس نامیده می شود، هستند.

امارت اسلامی افغانستان به تمام کشورهای اشغالگر و حامیان آنها اعلام می دارد که اینگونه حقائق روشنتر از آفتاب که از آن حقانیت جهاد ملت افغان ثابت می گردد، باید جدی گرفته شود. اشغالگران باید بدانند که جهاد ما براساس دلائل دینی، علمی و منطقی قوی استوار است. مقاومتی که کافهء ملت به تقدس آن باورمند باشد و کشته شدن در آن را شهادت مقدس می داند و هر نوع شرکت و حضور در آن را سبب فخر دنیوی و کسب اجر اخروی می داند،شکست ناپذیر است. اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم چنین مثالی وجود ندارد که قوتهای تجاوزگر توانسته باشند چنین مقاومت ملی را توسط استفاده زور از بین ببرند، بناءً بهتر است که اشغالگران راه صلح را انتخاب کرده و احترامانه داعیهء آزادیخواهی ملت افغان را بپذیرند.

 

Related posts