تازه ترین ها

پروان: به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه گردهمایی های شکوهمندی در پکتیا وبدخشان برگزار گردید

پروان: به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه  گردهمایی های شکوهمندی در پکتیا وبدخشان برگزار گردید

بر اساس خبر، به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه ومسئولین ولایتی در محوطه لیسه عالی خیشکو ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان  گردهمایی با شکوهی بر گزار گردید.

این گردهمایی به اشتراک استادان ومدیران ۵۹ باب مکاتب ومدارس آن ولسوالی برگزار گردید که در آن در مورد اهمیت تعلیم وتربیه وضرورت آن صحبت بعمل آمد وهمجنان در این مورد لائحه امارت اسلامی را نیز به توزیع گرفته شد.

همجنان توضیح داده شد که معلمین طبقه اناث در حجاب کامل ومطابق اصول امارت اسلامی  میتوانند علم بیاموزند ودراین مورد معلومات بیشتر ارایه گردید.

واشتراک کننده گان بیشتر تشویق و ترغیب شدند تا نسل آینده کشور به فکر واندیشه سالم مثقف گشته واز دسیسه های کفری ودیموکراسی وسکولرزم آگاهی یابند.

جلسه به خوانش دوعایه پایان یافت.

همجنان درولسوالی زرمت ولایت پکتیا گردهمایی پر شوری غرض بهبود امورد تعلیمی برگزار گردید.

این گردهمایی به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه به اشتراک استادان ومدیران ۵۲ باب مدارس ومکاتب  ومسئولین دعوت وارشاد وعلماء کرام تدویریافت .

دراین ولسوالی در سال روان ۱۳۹۷ هش بیشتر از ۵۲ باب مکتب فعال میباشد که درآن ۱۳ باب لیسه، ۱۱ باب متوسطه و۲۸ باب مکتب ابتدائیه شامل میباشد.

ودراین مکاتب جمعا  ۲۳۹۹۷ تن شاگرد مصروف فراگرفتن تعلیم وتربیه هستند که امسال بتعداد ۲۹۵۷ تن شاگرد جدید الشمول ثبت شده است.

جلسه دراین جا نیز با خوانش دوعایه پایان یافت.

ازسوی دیگر در شمال کشور ولایت بدخشان مسئولین تعلیم وتربیه نیز گردهمایی شکوهمندی نیز برگزار نمودند.

این گردهمایی درمناطق خستک وکیب ولسوالی جرم  آن ولایت غرض بهبود وارتقای بیشتر سطح تعلیم وتربیه دران ولسوالی  تدویریافته است.

دراین گردهمایی مسئولین تعلیم تربیه، علماء کرام، بزرگان قومی وشما زیاد مردم متدین آن ولسوالی اشتراک نمودند ومسئولین وعلماء کرام پیرامون علم وعرفان همه جانبه سخنرانی نمودند.

جلسه معمولا با خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts