بسته شدن مکاتب در تخار ربطی به امارت اسلامی ندارد

بسته شدن مکاتب در تخار ربطی به امارت اسلامی ندارد

بسته شدن مکاتب و لیسه ها در ولسوالی های ماورای کوکچهء ولایت تخار به مجاهدین امارت اسلامی ربط ندارد.

از سه روز به این سو، شماری از مکاتب در ولسوالی های ماورای کوکچهء ولایت تخار بسته شده است، بعضی ها مجاهدین امارت اسلامی را عامل این کار دانسته اند، اما ما این ادعا را رد می کنیم.

مکاتب به سبب احتجاج معلمان و مدیران که با ادارهء کابل مشکل دارند بسته شده است.

کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی با هماهنگی مسئولین نظامی امارت اسلامی در ولایت تخار و بزرگان قومی این موضوع را از هر لحاظ مراقبت می کند و تلاش دارد مکاتبِ بسته شده هر چه زود تر به روی دانش آموزان باز گردد.

کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی

امارت اسلامی افغانستان

۸/۹/۱۴۳۹ ه ق

۳/۳/۱۳۹۷ ه ش – ۲۴/۵/۲۰۱۸م

Related posts