تازه ترین ها

ناکامی یک استراتیژی و جنرال دیگر

ناکامی یک استراتیژی و جنرال دیگر

هفده سال تجاوز آمریکا بر افغانستان در حال تکمیل شدن است. در این مدت هفده سال سه حکومت و رؤسای جمهور جدید در آمریکا آمدند. که هر یک برای پيروزی در جنگ افغانستان استراتیژی های جداگانه ای را اعلام و تطبیق کردند.

در دوران حکمروائی بوش، اوباما و ترامپ در کنار تجربه کردن استراتیژی های گوناگون در افغانستان، جنرالان نظامی جدید نیز توظیف شدند تا این طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا را به سر منزل مقصود پیروزی برسانند.

اما بعد از تجارب هفده ساله آژانس رویترز بر اساس تحقیقات خود می گوید که استراتیژی اخیر نظامی کاخ سفید در افغانستان که آگست سال گذشته اعلام شد و رسانه ها به آن نام استراتیژی ترامپ دادند، نیز همانند استراتیژی های نظامی پیشین ناکام است و تا هنوز اثری از دستاورد یا پیروزی در آن دیده نمی شود.

در راپور تحقیقاتی رویترز گفته شده است که هدف عمدهء استراتیژی ترامپ تضعیف طالبان، شکست دادن آنها در میدان نبرد و خارج کردن ساحات از کنترول شان بود. اما با گذشت کم و بیش یکسال عساکر آمریکایی و داخلی نه از طالبان کدام ساحه را بازپس گرفتند و نه هم موقف تهاجمی در جنگ را از خود کردند.

از سوی دیگر روزنامهء وال استریت ژورنال آمریکایی خبر داده است که ادارهء ترامپ جنرال نیکولسن قومندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان را نیز از وظیفه سبکدوش کرده و بجایش جنرال تازه ای بنام سکات میلر را تعیین کرده است. نیکولسن به این خاطر از وظیفه سبکدوش گردیده است که تاثیرش در میدان جنگ را ثابت نکرد و نه هم به کدام دستاوری نائل گردید.

از راپور های مذکور فوق الذکر این نتیجه بدست می آید که یک استراتیژی جنگی دیگر آمریکایی ها در افغانستان ناکام و هشتمین جنرال نظامی اش نیز محکوم به شکست گردید. در علوم تجربی قاعده اینست زمانیکه یک فارموله پس از چندین دور تجربه های گوناگون نتیجهء مطلوب ندهد، پس فارموله غلط حساب شده و بجایش باید فارمولهء دیگری زیر دست گرفته شود. در افغانستان نیز فارمولهء نظامی آمریکا در این مدت هفده سال نتیجهء غلط می دهد و پشت سر هم ناکام می شود. اما مقامات کاخ سفید بجای اینکه از معقولیت کار بگیرند، هنوز هم بر آزمایش استراتیژی ها و فارموله های نظامی باور دارند و پس از ناکامی هشتمین جنرال، نهمین جنرال را نیز به میدان نبرد می فرستند.

امارت اسلامی بر این نظر است که آزمودن استراتیژی های نظامی مکرر تنها تکرار شکست است. اگر آمریکایی ها می خواهند از این جنجال آبرومندانه بیرون بیایند باید بجای بار بار آزمایش فارموله های نظامی، فارموله را تبدیل کرده و استراتیژی تفاهم و حل صلح آمیز را انتخاب کنند. یک ضرب المثل مشهور ماست که ” کوه هر اندازه بلند باشد، باز هم بالای آن راه است”. ما باورمند هستیم که قضیهء افغانستان از راه تفاهم و مذاکرات حل شده می تواند و در نهایت ملت ما به صلح و استقرار رسیده می تواند.

Related posts