تازه ترین ها

مبارزهء معتدل و جامع امارت اسلامی

مبارزهء معتدل و جامع امارت اسلامی

سید شریف // ترجمه : حبیب زاده

تنظیم ها و حرکت های مختلف اسلامی در جهان معاصر فعالیت می کنند، اما اکثریت قاطع آنان شکار افراط و یا تفریط هستند، بعضی شان تنها بر تلاش های سیاسی باور دارند و به فعالیت های نظامی به هیچ صورت آماده نیستند. بعضی دیگر تنها بر مبارزهء نظامی پافشاری می کنند و فعالیت های سیاسی را حتی متصادم با نصوص اسلامی می دانند، حرکت های معتدل بسیار کم است، اما امارت اسلامی افغانستان را می توان در جهان کنونی به حیث یک الگو برای حرکت های معتدل اسلامی شناخت.

سیاست امارت اسلامی از سیرت نبوی (صلی الله علیه وسلم) سرچشمه می گیرد، امارت اسلامی نه تنها بر تلاشهای سیاسی اکتفاء می کند و نه هم تنها بر مقاومت نظامی تمرکز دارد، بلکه برای استقلال کشور و قیام نظام اسلامی مشغول مبارزهء همه جانبه است، زیرا هم سنگر نظامی را داغ نگه داشته است، هم به فعالیت های سیاسی پرداخته است و نیز امور فرهنگی و دعوتی را نادیده نگرفته است.

امارت اسلامی در عرصهء نظامی برای اشغالگران و رژیم کابل ثابت ساخته است که آن ها هر اندازه از ظلم و جبر کار بگیرند، بالاخره شکست می خورند و رسوا می شوند، امارت اسلامی به نصرت خداوند بزرگ باور دارد و به همکاری و پشتیبانی ملت مجاهد به تلاش های جهادی خود ادامه می دهد.

مبارزهء نظامی امارت اسلامی از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال در سراسر افغانستان جریان دارد، همه اقوام افغانستان از داعیهء امارت اسلامی پشتیبانی می کنند و به جهاد خود بر ضد اشغالگران  و رژیم دست نشانده کابل تحت قیادت امارت اسلامی ادامه می دهند، همین که مجاهدین در هر بخش کشور با گذشت هر روز قوی تر می گردند، ساحات وسیعی را فتح می کنند، غنائم زیادی به دست می آورند و گردهمایی های بزرگ مردمی به حمایت از امارت اسلامی دائر می گردد، نشان دهندهء پشتیبانی ملت از امارت اسلامی است.

به اساس احصائیه های مراکز تحقیقاتی بی طرف و به اعتراف اشغالگران، بیش از نصف خاک کشور در کنترول مجاهدین است و به شمول شهر کابل در ساحاتی که مجاهدین کنترول کامل ندارند اگر مجاهدین بخواهند هر وقت و هر جا می توانند عملیات انجام بدهند، عملیاتی که بر دقت و موفقیت آن دشمن نیز اقرار می کند.

چنانکه در فوق اشاره شد امارت اسلامی در پهلوی فعالیت های گستردهء نظامی، به تلاش های سیاسی نیز پرداخته است. نمایندگان امارت اسلامی در سلسلهء مبارزهء سیاسی به کشورهای مختلف سفر کرده اند، در کنفرانس های بین المللی سهم گرفته اند، با جهت ها و شخصیت های مختلف دید و بازدید کرده اند، در نشست ها و ملاقات های بین المللی داعیهء بر حق خود را تشریح کرده اند، به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داده اند که ما اگر در کشور خود حضور بیگانگان را نمی پذیریم، اراده هم نداریم که برای دیگران خطر باشیم.

امارت اسلامی به حیث نمایندگان راستین افغان ها برای به دست آوردن حقوق ملی در پهلوی راه نظامی، از طریق سیاست و دعوت نیز مبارزهءخود را ادامه داده است، از اعلامیه های امارت اسلامی روشن می گردد امارت از هر راه ممکن می کوشد کشور عزیز را از وجود اشغالگران پاک بسازد و نظام اسلامی را که ممثل آرمان های ملیون ها شهداء باشد در خاک پاک کشور حاکم بسازد.

خط مشی و عملکرد امارت اسلامی درمیان حرکت ها و جنبش های اسلامی مبنی بر اعتدال است، نه کافران شرق و غرب را هشدار به جنگ داده است و نه هم با کافران محارب بر منافع اسلام و کشور معامله کرده است، امارت اسلامی با تدبیر و شجاعت کامل در برابر اشغالگران و مزدوران آنان مبارزهء همه جانبهءخود را ادامه داده است.

ساحهء حاکمیت و فعالیت امارت اسلامی در اثر مبارزهء معتدل و جامع گسترش یافته است، دشمنان دین و میهن با تلفات زیادی جانی و  مالی مواجه شده اند،  دشمن برای از بین بردن و لا اقل برای ضعیف ساختن امارت اسلامی از زر و زور کار گرفت و بر ضد امارت اسلامی از هیچگونه وحشت و جنایت و پروپاگند دریغ نکرد. اما امارت اسلامی نه تنها ضعیف نشد بلکه نسبت به هر زمان در عرصه های سیاسی، نظامی و مطبوعاتی قوی تر گردیده است.

Related posts