تازه ترین ها

روند فاتحانهء عملیات الخندق

روند فاتحانهء عملیات الخندق

عملیات الخندق با پیروزی های چشمگیر استقبال شد، مجاهدین قهرمان پوسته ها، بیس ها، قرارگاه و ولسوالی های زیادی را فتح کردند، وسایل، وسایط و مهمات بی شماری را به غنیمت گرفتند، دشمن با تلفات سنگین جانی دچار شد، از لحاظ روانی نیز سرکوب شد و در هر بخش کشور فرار را بر قرار ترجیح داد.

مجاهدین در ماه اول عملیات الخندق یازده ولسوالی را به گونهء کامل فتح نمودند (قلعه زال، کوهستان، بلچراغ، تاله و برفک، جغتو، ده یک، اجرستان، دره بوم، چوره، دشت قلعه و دیروز ولسوالی پرچمن ولایت فراه را در کنترول خود درآوردند)، مجاهدین بر علاوه از فتح کامل ولسوالی های مذکور، سلطهء خود را بر مناطق دیگری نیز گسترش دادند.

شهر فراه در جریان عملیات الخندق فتح شد، فاریاب و غزنی با سقوط مواجه است، حلقهء محاصرهء مراکز سرپل، غور، ارزگان و………. تنگ تر گردیده است، حملات استشهادی کابل، قندهار و لوگر دشمن را با تلفات بزرگ دچار ساخت.

دشمن برای کمرنگ جلوه دادن عملیات الخندق بسیار پروپاگند کرد، سخنگویان رسمی رژیم این عملیات را تبلیغات خواندند، رسانه ها و تحلیلگران مزدور نیز همه توانایی خود را صرف کردند، اما عملیات الخندق چنان درخشید که سرخط رسانه های غربی قرار گرفت و در مطبوعات منطقوی و داخلی نیز در مورد فتوحات و دست آوردهای این عملیات راپورها، تبصره ها و مقاله ها به نشر رسید.

مجاهدین که در مقایسه با دشمن امکانات ناچیزی دارند، اما به حدی قوی هستند که دشمن توان رویاروی با مجاهدین را ندارد ، راز این توانمندی مجاهدین در چه است ؟ ، مجاهدین بر عکس دشمن برای مادیات و قدرت نمی جنگند ، هدف شان رضای پروردگار و حاکمیت قانون الهی در روی زمین است ، آنانی که هدف شان ثروت دنیوی و رسیدن به خواهشات مادی و نفسانی است حتما از مجاهدین سربکف راه حق می ترسند و هم در دنیا سرکوب و هم در آخرت به عذاب دردناک دچار می شوند.

مجاهدین تعهد کرده اند که عملیات های خود افزایش می دهند، حملات شان را بر اشغالگران و رژیم کابل شدت می بخشند، ملت مظلوم را از وحشت اشغالگران و فساد همه جانبهء ادارهء کابل نجات می دهند و زمینهء زندگی آرام و مطمئن را در سایهء شریعت غرای محمدی (صلی الله علیه وسلم) برای مردم مساعد می سازند.

Related posts