تازه ترین ها

استقبال گستردهء افغان ها از هدایات مقام رهبری 

استقبال گستردهء افغان ها از هدایات مقام رهبری 

روز گذشته، هدایات و توصیه ها که شامل ۵ نکته و ماده بود از سوی مقام رهبری امارت اسلامی برای مجاهدین اعلان و از طریق رسانه ها هم منتشر شد و از سوی مردم افغانستان با استقبال گسترده و بالا تر از پیش بینی ها رو به رو شد.

امارت اسلامی هر سال با فرا رسیدن روزهای هر دو عید و نیز همزمان با اعلان عملیات جهادی سال، به ویژه برای مجاهدین سنگر و دوائر نظامی هدایات و رهنمودهای مشخص می داشته باشد، که عموماً عبارت از توصیه به آمادگی بیشتر برای دفع و خنثی کردن تحرکات و اهداف شوم دشمن، عملی کردن تکتیک های تازهء جهادی، تصفیهء صفوف مجاهدین، تنظیم همه عملکردهای مجاهدین در روشنی احکام و اوامر شریعت و برخورد خوب با ملت می باشد، نیز مجاهدین توصیه می شوند که از عملیات های تهاجمی در شب و روزهای عید خودداری بکنند تا مردم لحظات خوشی عید را به خوبی سپری بکنند و همچنان باید در روزهای عید آنعده عساکر اردو و کارمندان دولتی را که به خانه های شان آمده باشد هدف قرار ندهند.

امسال هدایات مقام رهبری خوشبختانه حاوی سهولت ها و وضاحت های بیشتری بود، از جمله مجاهدین باید در روز اول، دوم و سوم عید در سراسر کشور به استثناء از اشغالگران خارجی بر ضد مخالفین داخلی هیچ گونه عملیات تعرضی انجام ندهند، همچنان مسئولین کمیسیون های نظامی و والیان ولایات آنعده بندی های را در بندی خانه های خود تشخیص بکنند و در مورد آن ها به مقام رهبری اطلاع بدهند که می توانند تضمین بدهند در آینده در صف دشمن ایستاده نمی شوند و تعهد می کنند که در برابر مجاهدین فعالیت نمی کنند، تا مقام رهبری در مورد رهایی آن ها تصمیم بگیرد.

پیشتر رییس رژیم کابل از ۲۷ رمضان تا پنجم روز عید در برابر امارت اسلامی آتش بس اعلان کرده بود، هرگاه به تعقیب آن هدایات فوق الذکر مقام رهبری امارت اسلامی برای مجاهدین اعلام شد، رسانه ها و مردم این کار را آتش بس ۳ روز در مقابل آتش بس ۷ روزه عنوان دادند، در حالی که امارت اسلامی هربار در چنین روزهای ویژهء دینی به مجاهدین خود توصیه های صادر کرده است و می کند.

به هر حال، این واضح و آشکارا است که هدف اول امارت اسلامی، نظامیان اشغالگر و بعداً کسانی هستند که برای عساکر خارجی سپر می شوند و ازان ها حمایت می کنند، امارت اسلامی از روز اول اعلان کرده است و این استراتژی جهادی امارت اسلامی است که اگر عساکر داخلی از غلامی نیروهای خارجی دست بگیرند و برای مصالح و منافع امریکایی ها در برابر ملت خود نجنگند، دروازه های عفو و درگذر به روی آن ها باز است، امارت اسلامی ادارهء مهمی را به نام کمیسیون جلب و جذب ساخته است که در هر ولایت شاخه های فعال و مسئولین دلسوز دارد.

ما امیدواریم که توصیه ها و رهنمودهای مشفقانهء مقام رهبری امارت اسلامی تحول مثبتی را در صفوف اردوی رژیم کابل به وجود می آورد و آن ها تشویق می شوند تا از صفوف گمراهی و تباهی کنار رفته یا در خانه های خود بنیشینند و یا هم با مجاهدین یکجا شوند، آن ها این واقعیت را باید درک بکنند که جنگ افغانستان برای امریکایی و ناتو به یک ناسور مبدل شده است و آن ها باور دارند که کنترول و ادارهء جنگ از  توان آن ها بیرون و همه چانس های پیروزی آن ها نقش بر آب ثابت شده است، هرگاه امریکایی ها و اعضاء ناتو چنین موقف داشته باشند پس اردوی رژیم کابل چه فکر می کند که بدون تجهیز و تمویل سرپرستان شان آیا می توانند برای یک هفته هم در برابر مجاهدین مقاومت بکنند ؟

Related posts