تازه ترین ها

آزادی دروغین بیان

آزادی دروغین بیان

روز گذشته، امریکایی های اشغالگر دستگاه رادیویی مربوط به کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی را که از طریق ایف ایم به نام « صدای شریعت » نشرات می کرد به شدت بمباران نمودند، ۵ طیارات پیش رفتهء پنتاگون برای این کار انتخاب شده بود و مزدوران داخلی وظیفهء کوردینات را انجام می دادند.

آن ها صدای شریعت را از طریق آن دستگاه کوچک برای مدت کوتاه خاموش ساختند، اما نه برای همیش، زیرا خدواند تعالی خاموشی ابدی را نصیب باطل ساخته است، نه حق و حامیان حق.

مدعیان دروغین آزادی بیان پس از ارتکاب این کار، مسئولیت این جنایت را نیز فی الفور به دوش گرفتند و این را دست آورد خود عنوان دادند، در حالی که آن ها با این کار چهرهء اصلی خود را ابری مردم برملا ساختند و ثابت کردند که همه کار و گفتار آن ها مبنی بر دروغ و منافقت است.

حقیقت شعارهای دروغین آزادی بیان ازین گونه عملکرد آن ها به خوبی روشن می گردد، آن ها هیچگاه توان شنیدن دیدگاه جانب مخالف را ندارند، تنها می خواهند با استفاده از شعار آزادی بیان نظریات دیکتاتورانه، فرهنگ پست و اهداف اشغالگرانهء شان را بر ملت های دیگر تحمیل بکنند.

اما این عمل ظالمانه و ناجوانمردانهء اشغالگران ثابت ساخت که رزمندگان راه آزادی مجاهدین امارت اسلامی چه قدر حوصله و تحمل دارند، صدها رادیو و دیگر رسانه های مختلف النوع شب و روز در برابر امارت اسلامی و منافع ملی پروپاگند می کنند، جهاد و مجاهدین را اهانت می کنند، به تمویل غربی های اشغالگر برای توجیه اشغال نا مشروع آن ها بست و چهار ساعت تبلیغ می کنند، اما باز هم مجاهدین آن ها را چیزی نمی گویند و به اساس احترام به آزادی رسانه ها این یاوه گویی آن ها را تحمل می کنند، اما بالمقابل دشمن نامرد و مزدوران آن ها این قدر ظرفیت ندارند که یک دستگاه کوچکی را که در پهلوی سرویس خبری به مسلمان ها قال الله و قال الرسول را تبلیغ می کند تحمل بکنند و آن را بمباران می کنند.

هموطنان عزیز حالا خوب درک کرده باشند که دشمن اشغالگر چنانکه حریم جغرافیای و فضایی کشور ما را اشغال کرده اند در تلاش اشغال افکار ما نیز هستند، نمی خواهند و نمی گذارند صدای شریعت مقدس و آزادی خواهی به گوش های مردم و ملت ما برسد.

نهادهای مدافع رسانه ها و جوامع مدنی نیز مسئولیت دارند که این عمل نا درست اشغالگران را تقبیح بکنند، وگرنه آن ها نیز چهره های نیمه عیان خود را پیش مردم کاملا برملا می سازند و این اتهام را به واقعیت تبدیل می کنند که آنان بلندگویی اشغالگران هستند.

اگر از چنین برخورد ناروا جلوگیری صورت نگیرد، مجاهدین هم آن قدر ضعیف پنداشته نشوند که رسانه های که به تمویل اشغالگران فعالیت می کنند از عکس العمل آنان مصئون می مانند، چنانکه در واکنش رسمی مجاهدین نیز آمده است :

دشمن و نهادهای مدافع رسانه ها باید بدانند که امارت اسلامی دیگر تحمل چنان برخورد ظالمانه را نخواهد داشت و اگر در آینده با رسانه های ما چنین عمل تکرار شود عکس العمل ما بسیار سخت خواهد بود.

Related posts