غزنی: دریک چاپه مجاهدین بالای پوسته کماندوی های دشمن درمرکز، بشمول قومندان (عبدالهادی) ۱۲ عسکر کماندو کشته شدند

غزنی: دریک چاپه مجاهدین بالای پوسته کماندوی های دشمن درمرکز، بشمول قومندان (عبدالهادی) ۱۲ عسکر کماندو کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بریک پوسته عساکرکماندوی دشمن درمنطقه آرزو مربوطات مرکزولایت غزنی چاپه انداختند

این رویداد ساعت ۲ بجه دیشب درسرک عمومی پکتیکا صورت گرفت.

خبرمیگوید که دراین پوسته آن کماندوی های دشمن جابجا شده بود که میخواستند بوسیله آنان آن شاهراه پکتیکا وغزنی را باز نمایند که از  ۴۰ روز بدینسو بروی هرنوع تحرکات دشمن مسدود میباشد.

براساس معلومات، درپوسته بشمول قومندان (عبدالهادی) ۱۲ عسکرکماندوی دشمن کشته شدند.

همچنان یک عراده رینجر، ۴ میل پیکا، ۲ میل تفنگ ام ۴، یک میل درازکوف ومقادیرزیاد مهمات به دست مجاهدین افتید.

قابل ذکر است، دشمن برای باز کردن این شاهراه بار ها حملات شدیدی را براه انداختند اما هربار با شکست مفتضحانه روبرو می شدند وده ها تانگ ورینجر آنان نابود گردید وشمار زیاد عسکر،پولیس واربکی دران کشته وزخمی شدند.

Related posts