غزنی: دشمن جبون در ده یک از ۳ پوسته مهم فرار نمودند

بر اساس خبر، جبون از ۳ مرکز مهم  در ولسوالی ده یک ولایت غزنی فرار نمودند.

پولیس مورال باخته یک مرکز بزرگ ومهم که در ۵ سال بدینسو در منطقه لغوات موقعیت داشت واربکی ها ازیک پوسته مهم  دران ولسوالی از خوف حملات مجاهدین امارت اسلامی فرار نمودند ومراکز شان را به مجاهدین رها کردند.

همچنان عساکر درمنطقه تاسن آن ولسوالی نیز ازیک مرکز فرار کردند.

خبرمیگوید که با کنترول این مراکز دشمن ساحه فعالیت مجاهدین بیشتر توسعه یافت.

مراکزیادشده ساحه زیادی را تحت شعاع قرار داده بود که با تصرف آن مناطق زیاد تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

Related posts