تازه ترین ها

ننگرهار: ۲ عسکر درغنی خیل به مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر،۲ عسکر در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

عساکریادشده هریک خان ولی فرزند محمد ولی وعلاء الدین فرزند رسول الدین باشنده گان قریه منطقه های نهر ۲۷ و۲۸  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز به مجاهدین تسلیم شدند.

Related posts