تازه ترین ها

اگر کاروان صلح (؟) پروژه نباشد…….

اگر کاروان صلح (؟) پروژه نباشد…….

بعضی کسانی که خود را تشنگان صلح معرفی می کنند، از چند مدت به این سو خیمه های تحصن زده اند و موافق با پالیسی رژیم کابل شعارهای صلح را زمزمه می کنند. آن ها بدون اینکه بر دشمنان صلح، آغازگران جنگ کنونی و اشغالگران کشور عزیز صدا بلند بکنند، به گونهء پیهم از مجاهدین تقاضای صلح می کنند.

همچون آفتاب روشن است که پیش از تهاجم امریکا، امنیت در افغانستان چنان تامین بود که از خود نظیری در جهان نداشت. عناصر شر و فساد تنها در۵ در صد خاک کشور باقی مانده بودند و ازان جا ها هم در حال نابودی بودند. اگر همین اشغالگران با آن ها همکاری نمی کردند مردم افغانستان در سراسر کشور از امنیت و آرامش کامل بهره یاب می شد. اما اشغالگران، افغانستان را به کمک تفنگ سالاران و دموکراتان افغان اشغال کردند، آتش جنگ را داغ ساختند و هنوز هم به آن آتش دامن می زنند.

تحصن کنندگان با تجاهل عارفانه، عامل اصلی جنگ کنونی را ( که اشغال است ) نادیده می گیرند و از روی پروژه های طرح شده به یکسو و سوی دیگری به نام صلح می دوند. آن ها بر آرمان بزرگ ملت افغانستان که صلح است معامله می کنند، دشمنان صلح را در بدل مفاد دنیوی برائت می دهند، بر جنایات آن ها خاک می اندازند و برای ثبات و دوام اشغال زمینه سازی می کنند.

تحصن های کنونی به فرمان مقامات برحال رژیم و مزدوران سفارت امریکا پیش می رود. رهبری تحصن ها و کاروان نام نهاد صلح از سوی حزبی رهبری می شود که مرامنامه و اساسنامهء آن در سفارت امریکا ساخته شده است و پروژه های بیگانگان را بر ضد ملت و کشور خود پیاده می کند.

اظهارات ما در برابر برنامه های دسیسه ای تحصن ها و کاروان صلح تبلیغات نیست، فرمانده پیشین نیروهای اشغالگر جنرال نیکلسون به این واقعیت بسیار به افتخار اعتراف کرده است، وی در طی یک نشست در قندهار گفت : بر طالبان در پهلوی فشارهای سیاسی و نظامی، فشار اجتماعی را نیز ادامه می دهند و سپس بسیار به صراحت تحصن های هلمند و قندهار را به طور مثال ذکر کرد.

تحصن کنندگان/کاروان صلح اگر در واقعیت پروژهء امریکایی را پیش نمی برند، باید از ادارهء کابل بخواهند که پیمان نام نهاد امنیتی با اشغالگران را فی الفور لغو بکند، نیز ایشان باید به پایگاه بزرگ نظامی اشغالگران در کشور عزیز «بگرام» بروند، دران جا خیمهء تحصن بزنند و برای اشغالگران بگویند که تا زمانی 

Related posts