تازه ترین ها

اگر رژیم کابل در واقعیت خواستار صلح باشد……

اگر رژیم کابل در واقعیت خواستار صلح باشد……

رژیم کابل و حامیان آن اکنون بیشتر از هر زمان لاف از صلح می زنند، اما ملت بر صداقت این شعارهای صلح باور ندارد، زیرا همین رژیم کنونی بود که در روز دوم خود با امضاء پیمان امنیتی (؟) جنگ را تمدید و صلح را لگدمال کرد.

رژیم مزدور چند مدت چنان به بر جنگ پافشاری داشت که افتخارانه می گفت صلح را از طریق جنگ به دست می آوریم !!

صلح باید برای صلح باشد، از صلح باید به شکل ابزار استفاده نشود، صلح باید به هدف پیروزی در جنگ به کار برده نشود، برخورد سطحی و نمایشی با صلح نه تنها صلح را دور تر بلکه آتش جنگ را داغ تر می سازد.

صلح آرمان بزرگ ملت افغانستان است، اما صلح برای تحقق آرمان و آرزوهای شهداء، صلح برای تمامیت ارضی، صلح برای اعادهء استقلال، صلح برای محافظت مرزها، صلح برای خیرخواهی ملت مظلوم، صلح برای افغانستان خوشحال، صلح برای برادری و همبستگی همه اقوام کشور، صلح برای جلوگیری از عصبیت، سمت پرستی، قوم پرستی، فسادهای اداری و اخلاقی و صلح برای بزرگ ترین آرمان مردم افغانستان یعنی نفاذ نظام اسلامی ضرورت و نیاز است.

اشغالگران و رژیم کابل نه تنها اینکه صلح واقعی را نمی خواهند، بلکه صلح را اشغال کرده اند، نمی خواهند صلح برگردد، در برابر صلح دیوارها ساخته اند، آن ها ارادهء صلح ندارند، آن ها تنها در میدان جنگ صلح می خواهند، صلح آن ها مرادف تسلیمی است، اما امارت اسلامی بر صلح واقعی باور دارد، صلح امارت منحصر به چوکات شعار نیست بلکه در عمل صلح می خواهد، اما صلحی که توسطآان استقلال ما اعاده شود، ارزش های ما پامال نشود و قربانی ما هدر نرود و صلحی که آرمان های مردم افغانستان را برآورده سازد.

رژیم کابل اگر در واقعیت خواستار صلح باشد، بر صلح باور داشته باشد، به صلح واقعی متعهد باشد، پس باید پیمان امنیتی (؟) با اشغالگران را فی الفور لغو بکند.

Related posts