تازه ترین ها

نمونهء دیگری از دسیسه های مخفی امریکایی ها

نمونهء دیگری از دسیسه های مخفی امریکایی ها

دو روز پیش، مقامات امنیتی رژیم مزدور کابل اعلان کردند که چند کانتینر سلاح را که به گونهء قاچاقی و غیرقانونی در حصار موترهای زرهی انتقال داده می شد، در جریان تلاشی در منطقهء میرویس میدان و نزدیکی آن متوقف ساخته اند.

مقامات در مورد این سلاح می گویند که نخست گمان برده می شد که شاید مربوط به افراد یک حزبی شامل رژیم باشد و توسط اسناد جعلی یک شرکت امنیتی خارجی و با کمک موترهای زرهی انتقال داده می شد. اما پس از تحقیقات ابتدایی معلوم شد که این سلاح از کدام گروه دولتی نه، بلکه از خود همان شرکت امنیتی خارجی است. آن شرکت خارجی این سلاح را به شکل غیر قانونی برای هدف نا معلوم به کدام طرف انتقال می داد.

محمد داود امین (قومندان امنیهء کابل) می گوید که اعضاء و آدرس این شرکت تا ۱۵ روز معاوم نمی شد، اما بعدا از طریق سفارت امریکا به ایشان مراجعه کرده است.

این واقعهء اول نیست، ۱۷ سال می شود که اشغالگران خارجی با دست باز و از طریق مزدوران خود با مصئونیت کامل، چنین بازی های منحوس، مخفی و غیر قانونی را که در تاریخ مافیاهای بزرگ بین المللی هم دیده نشده است در کشور عزیز ما انجام می دهند.

آن ها با استفاده از شعار دروغین بازسازی و پیشرفت، برای افغان ها میزایل های کروز، تانگ های هاموی، طیارات درون و بی ۵۲ و پدر و مادر بمب ها را به ارمغان دادند.

زیر لبادهء رشد تعلیم و شعور اجتماعی، فقط برای ترویج کلتور غربی کوشیدند. با لاف از آزادی رسانه ها، فقط برای از بین از بردن ارزشهای دینی و کلتوری کمپاین کردند.

به نام تقویت سکتور امنیتی، تفنگ سالاران فاسد و قاتلان بشر را بر مردم حاکم و مسلط ساختند و آن ها را به پینتاگون وصل کردند، تا با دستان باز افغان ها را قتل عام بکنند.

با استفاده از نام علماء، برای تضعیف روحیهء جهادی و ارزشهای دینی به قشر مذهبی اهانت کردند. زیر عنوان مبارزه با مخدرات و تروریزم، بازار مافیاهای جنایتکار را در افغانستان گرم ساختند. قاتلان چند چهرهء بلیک واتر را به نام های معلوم و غیر معلوم روی کار نمودند. فتنهء بی رحم داعش از حربه های علنی آن ها است که هر روز سر یک افغان بی گناه را از تن جدا می کند.

باندی که در داخل رژیم دو سره از سوی اشغالگران جا به جا شده است و توسط کانتیرهای سلاح در قطار موترهای زرهی تمویل می گردد، فتنهء مخفی است که از فتنهء بزرگ اشغال سرچشمه می گیرد و سیراب می شود.

این همه واقعیت های است که کافران اشغالگر از لحاظ فزیکی و معنوی برای سرکوبی ملت با شهامت و مسلمان ما و برای از بین بردن مجاهدین سربکفی که برای دفاع این ملت ایستاده اند انجام می دهند.

امروز که مقامات رژیم مزدور کابل شعارهای دروغین صلح می زنند، امارت اسلامی حرف های آن ها را به همین دلیل رد می کند از عمق قضیه آگاهی دارد و می داند که اشغال فتنهء بزرگی و زهر قاتل برای حال و آیندهء افغانستان است. تا زمانی که اشغالکران در کشور حضور دارند فتنه های بی شمار دیگری نیز زیر بال آن ها پرورش می یابد.

بیرون راندن اشغالگران در اولویت خواسته های افغان ها قرار دارد، تا دروازهء دسیسه های علنی و مخفی مافیایی در کشور ما مسدود گردد و بار دیگر کسی جرات نتواند که سلاح را برای قتل عام افغان ها در کانتینرها در حصار موترهای زرهی به یکجا و دیگر جا انتقال بدهد.

Related posts