تازه ترین ها

جنایات ملیشه های امریکایی در خوست و ننگرهار

جنایات ملیشه های امریکایی در خوست و ننگرهار

پس ازینکه رییس ادارهء اجیر امریکایی «اشرف غنی» اعلان کرد که آتش بس به پایان رسیده است و قطعات اردو عملیات های زمینی و هوایی شان را در برابر مجاهدین آغاز بکنند، این لشکریان و اجیران طاغوت به جای اینکه به رویاروی با مجاهدین بپردازند، به کشتار و شکنجهء مردم بی دفاع ملکی رو کردند و مردم را در ولایات مختلف کشور با تلفات جانی و مالی مواجه ساختند.

امریکایی ها و ملیشه های مزدور که از رویاروی و درگیری های مستقیم با مجاهدین عاجز مانده اند و همه استراتژی ها و پالیسی های شیطانی شان خنثی گردیده است، جز اینکه غیر نظامیان را توسط حملات وحشیانهء هوایی، بمباران های کورکورانه و ملیشه های قطعات صفر یک هدف قرار بدهند، دیگر چانس و بهانه ای در دست ندارند.

امریکایی ها برای تشکیل قطعات صفر یک و تربیهء عساکر آن ده ها ملیون دالر صرف کرده اند و افغان های را به عنوان عساکر درین قطعات جا داده اند که با ارزشهای اسلامی و نوامیس افغانی بیشتر از امریکایی ها نفرت دارند، امریکایی ها همین قطعات پلید و ملیشه های بی وجدان را هر روز برای قتل عام، شکنجه و غارت افغان ها می فرستند، تا رعب و ترس امریکایی ها را در دل افغان های مسلمان و غیور جاگزین بسازند، گویا اگر کسی با اشغالگران کمک نمی کند با چنین سرنوشتی دچار می شود.

 امریکایی ها به وحشیان قطعات صفر یک فرمان داده اند در هر جای که عملیات انجام می دهید و یا چاپه می زنید، حتما چنین جنایات و قساوت های را مرتکب شوید که سبب مرعوبیت افغان ها گردد، مثلا ویرانی خانه ها، آتش زدن به دارای مردم و شهید ساختن جوانان، موسفیدان و اطفال پیش روی اعضای خانوادهء شان.

این گونه جنایات استعمارگران و مزدواران پلید آن ها از یک هفته به این سو دیگر هم شدت یافته است. واقعات که در منطقهء پهلوان خیل ولسوالی باک ولایت خوست و در منطقهء مملی ولایت ننگرهار در جریان چاپه و تهاجم بر خانه های غیر نظامیان رخ داده است نمونه های تازهء این جنایات است. به اساس راپورها، افغان های بی دفاع در مناطق مذکور در محضر خانوادهء شان بسیار بی رحمانه به شهادت رسانیده اند و سپس خانه های آن ها توسط بمب ها و مواد انفجاری از بین برده شده است.

رسانه ها و مدعیان حقوق بشر اگر در واقعیت به شعارها و مکلفیت های خود متعهد باشند، پس باید بروند و حد اقل جنایات اخیر امریکایی ها در خوست و ننگرهار را به چشم های خود مشاهده بکنند، اگر کسی را هم درمیان قربانیان پیدا کردند که عضو و یا مسئول امارت اسلامی بوده باشد، می پذیریم که عملیات های اشغالگران بسیار دقیق است و انتقام از مردم ملکی نیست.

فکر نمی کنیم کدام ادارهء بین المللی و یا منطقه ای حقوق بشر و یا هم رسانهء شناخته شده ای جرات بکند که جرائم و جنایاتی را که به دست و یا فرمان امریکایی ها انجام شده است پیش خود ثبت بکنند، خوب بررسی بکنند و سپس اعلان بکنند که امریکایی ها با دستان باز مرتکب کشتار مردم ملکی و جنایات جنگی می شوند.

Related posts