تازه ترین ها

ننگرهار: مسئولین تعلیم وتربیه با شمار از مدارس ودارالحفاظ های آن ولایت مساعدت نمودند

ننگرهار: مسئولین تعلیم وتربیه با شمار از مدارس ودارالحفاظ های آن ولایت مساعدت نمودند

بر اساس خبر، مسئولین کمیسیون های تحصیلات عالی وتعلیم وتربیه غرض بهبود روند تعلیمی  وتوزیع مساعدت اجناس مورد نیاز وپول نقد با مدارس محلی، دارالحفاظ ها ولیلیه های مدارس تعدادی از ولسوالی های ولایت ننگرهار  گردهمایی با شکوهی برگزار نمودند.

دراین گردهمایی مسئولین تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی، علمای کرام، مهتممین مدارس واستادان اشتراک داشتند.

جلسه بعد از نماز ظهر با قرائت آیات چندی از قرآن کریم آغاز گردید.

متعاقبا مسئولین تعلیم وتربیه  ولسوالی ها درضمن مبارکی آغاز سال تعلیمی غرض بهبود وتسریع روند امور تعلیم وتربیه همه جانبه سخنرانی نمودند.

همچنان اصول ولوائح تعلیم وتربیه امارت اسلامی را نیز به طور واضح بیان نمودند واستادان ومهممین ترغیب داده شدند تا نسل آینده را دربخش تعلیم وتربیه خوبتر آموزش دهند تا یک قشر با تعلیم به جامعه ما تقدیم شود.

همچنان  مسئولین از مهتممین مدارس نیز سپاسگذاری نمودند که دراین راستا با کمال صداقت وایمانداری زخمت کشیده اند،اصول ولوایح امارت اسلامی را به دیده قدر نگاه کردند واز آن اطاعت کرده مسئولیت شان را به وجه احسن ادا نموده اند.

ازسوی دیگر علمای کرام  ومهتممین مدارس از همکاری های امارت اسلامی اظهار خوشی وامتنان نمودند ویاد دهانی نمودند که مسئولین تعلیم تربیه امارت اسلامی وقتا فوقتا از آنان احوال گیری کرده وامور تعلیمی را زیر نظارت دارند ودرحل مشکلات با انان همکاری نموده است.

دراخیر بالای مهتممین مدارس ودارالحفاظ ها  یک سلسله اجناس مورد نیاز ومقداری از پول نقد نیز توزیع گردید.

خبرمیگوید که مساعدت های متذکره ازسوی ریاست های تعلیم وتربیه ولسوالی های غنی خیل، مهمندره، لعلپور، بتی کوت، سپین غر، حصارک، شیرزاد، خوگیانی،  وپچیراگام آن ولایت بالای مدارس محلی ، مدارس دینی ودارالحفاظ ها صورت گرفت.

در این بسته های مساعدت شیشه های شمسی،بطری ها، پکه های سقفی،فرش های پلاستیکی،ترموز های آب، رحیل های قرآن کریم ومقداری از پول نقد شامل بود.

جلسه بعدا با خوانش دوعایه پایان یافت.

    

Related posts